4-79

4-79

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Justitie over źde opvang van ge´nterneerden╗ (nr. 4-805)

De heer Tony Van Parys (CD&V). - De problematiek van de ge´nterneerden is uitermate prangend, in de eerste plaats voor de betrokkenen zelf. Ze krijgen in de gevangenis niet de opvang die ze nodig hebben en die hun perspectieven kan bieden die vanuit humanitair oogpunt evident zijn. Hun aanwezigheid in de gevangenis is bovendien een element van de daar heersende overbevolking. In de mate dat we voor ge´nterneerden een specifieke opvang organiseren, creŰren we in de gevangenis ook ruimte voor degenen die daar wel thuis horen.

Ik ben dan ook blij dat de minister van Justitie het initiatief heeft genomen om twee forensische psychiatrische centra op te richten, een in Antwerpen en een in Gent. Daardoor kunnen de ge´nterneerden de zorg krijgen waarop ze recht hebben en krijgen ze de nodige perspectieven. Ook de veiligheid van de samenleving kan daardoor verbeteren.

Hoe ver staat het met deze dossiers? Naar ik verneem bevindt dat van Antwerpen zich in de fase van het schetsontwerp.

Ik meen dat het centrum van Gent in 2012 operationeel zou moeten zijn. Wat moet er nog gebeuren om dat te realiseren? Wanneer wordt de bouwaanvraag ingediend, zodat dit dossier concreet vorm kan krijgen?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik ben het er volkomen mee eens dat we in Vlaanderen nood hebben aan beveiligde instellingen voor ge´nterneerden. Daarom heeft de regering al in 2006 beslist twee dergelijke instellingen op te richten; een in Gent met 272 plaatsen en een in Antwerpen met ongeveer 120 plaatsen. Eind 2008 hebben minister Reynders en minister Vandeurzen het masterplan 2008-2012 voor een humane gevangenisinfrastructuur goedgekeurd. Daarin wordt ook bevestigd dat die twee centra worden gebouwd.

De bouw van die centra wordt gerealiseerd door de Regie der Gebouwen in samenwerking met de FOD Justitie. Niet wetende dat de heer Van Parys zijn vraag vandaag zou stellen, heb ik vanochtend nog een vergadering gehad met de hele ploeg die dit bouwwerk voorbereidt. We beschikken voor Gent over een goedgekeurd voorontwerp, dat we op het ogenblik omzetten in een definitieve bouwaanvraag, die we nog voor de zomer willen indienen. Men heeft me vanochtend ook verzekerd dat uit contacten met de stad Gent is gebleken dat er over het gebouw zelf geen discussie meer bestaat. Wel moet nog worden nagegaan hoe de stad Gent in het kader van het RUP voldoende parkeerruimte en een toegangsweg kan aanleggen. Om de dossiers nog in juni te kunnen indienen, heb ik na de vergadering contact opgenomen met de burgemeester van Gent om vast te leggen wanneer we de kwesties van de parkeerruimte, de toegangsweg en het RUP kunnen bespreken.

De bouw kan tegen 2012 worden afgerond, voorzover er geen onverwachte moeilijkheden opduiken.

De forensische psychiatrische centra zijn een bijzondere soort instellingen. Ze worden beheerd als een beveiligd forensisch psychiatrisch ziekenhuis en niet als een gevangenis. Het accent ligt dus op de psychiatrische behandeling en verzorging, evenwel binnen een beveiligde omgeving. Justitie moet zorgen voor de beveiliging en Volksgezondheid moet nagaan op welke manier de zorg en behandeling kunnen worden georganiseerd. Ik moet nog eindafspraken maken met mijn collega om tot een akkoord te komen betreffende de twee instellingen, onder meer in de context van de federale en regionale bevoegdheden.

Ondertussen bereid ik samen met collega Onkelinx een nota voor de Ministerraad voor. Daarin stellen we voor - niet voor het onderdeel veiligheid, maar voor het onderdeel zorg - om via de procedure van een overheidsopdracht een `privÚ' mede-exploitant te selecteren. We zullen zo snel mogelijk de laatste hand leggen aan de definiŰring van de concrete voorwaarden en criteria die in het lastenboek moeten worden opgenomen. Over het ontwerp van nota voor de Ministerraad moet nu nog overleg worden gepleegd waarna ze door beide ministers kan worden ondertekend.

Er is vooruitgang op verschillende vlakken. De deadline van 2012 moet dus normaal gehaald kunnen worden.

De heer Tony Van Parys (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn bevestiging dat tegen 2012 een forensisch psychiatrisch centrum in Gent zal worden geopend, dat nog voor de zomer de bouwaanvraag daarvoor zal worden ingediend, dat de nodige afspraken zullen worden gemaakt met de stad Gent en dat ook nog voor de zomer in de Ministerraad afspraken zullen worden gemaakt in verband met de exploitatie en de selectie van de privÚ-partner. Dit initiatief is zeer belangrijk in het raam van de opvang van ge´nterneerden en het komt tegemoet aan de overbevolking van de gevangenissen.