4-77

4-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «diefstal van nummerplaten» (nr. 4-899)

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik verneem dat de DIV, die de nummerplaten uitreikt, de jongste jaren een significante stijging van het aantal gestolen nummerplaten vaststelt.

In 2003 schrapte de DIV 11 750 nummerplaten wegens diefstal. In 2007 was dit aantal al opgelopen tot 27 510 en in de eerste negen maanden van 2008 zat men reeds aan 25 066 geschrapte kentekens of een gemiddelde van 75 per dag! Men kan vrezen dat 2008 zal eindigen met 30 000 gestolen nummerplaten. Hierin zitten zowel de nummerplaten die van een auto worden losgeschroefd als de nummerplaten die bij diefstal van een auto verdwijnen.

Vooral het aantal nummerplaten dat gestolen wordt door ze van een voertuig los te schroeven, blijkt te stijgen. Deze nummerplaten worden op andere wagens, meestal van hetzelfde merk en dezelfde kleur bevestigd. Zo pleegt men fraude met verzekeringen en verkeersovertredingen, maar ook bij criminele feiten wordt meer en meer gebruik gemaakt van gestolen nummerplaten.

Kan de staatssecretaris deze gegevens bevestigen? Overweegt hij de invoering van maatregelen die het losdraaien en of verwijderen van autonummerplaten bemoeilijken? Overweegt hij steunmaatregelen voor automobilisten die investeren in antidiefstalsystemen of diefstalremmende maatregelen?

Zo kan men bijvoorbeeld een nummerplaat met klinknagels aan een voertuig bevestigen waardoor de kans op diefstal aanzienlijk zal dalen. Ook bestaan er systemen met antidiefstalbouten voor nummerplaten, bouten met gladde kop en speciale tekening. Deze bouten zijn echter relatief duur. Een ander systeem voorziet in kleefbanden waardoor de verwijdering van een nummerplaat enkel worden traag en bij bepaalde temperatuur kan uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk worden nu ook nummerplaten aangeboden die breken wanneer ze met geweld van een auto worden verwijderd. In combinatie met antidiefstalbouten kan dit zeer efficiënt zijn tegen diefstal en eventueel misbruik van de nummerplaat.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - De door de heer Van Den Driessche geciteerde cijfers zijn correct. Toch moet opgemerkt worden dat het zowel gaat om verloren als gestolen nummerplaten, waarbij wij niet kunnen uitmaken of het gaat om diefstal of verlies.

Bij diefstal of verlies van een nummerplaat dient de titularis hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie, waarna de betrokken plaat onmiddellijk wordt geseind. Dat leidt bij de DIV automatisch en onmiddellijk tot de schrapping van de kentekenplaat uit het repertorium. Vanaf dat ogenblik kan de houder van de nummerplaat die werd gestolen of verloren is, in principe niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken die met die nummerplaat zouden gebeuren, tenzij hij natuurlijk frauduleuze aangifte doet. De gestolen of verloren nummerplaat zal om veiligheidsredenen nooit meer kunnen worden ingeschreven, zelfs wanneer die later wordt teruggevonden. Deze maatregelen werden genomen ter bescherming van de burger, aangezien die onmogelijk kan weten welke eventuele feiten er gepleegd worden met deze nummerplaat.

In ons land volgt de nummerplaat de houder ervan. Dit wil zeggen dat men zijn nummerplaat behoudt als men van voertuig verandert. Daarom moet de nummerplaat op een relatief gemakkelijke manier kunnen worden losgemaakt. In andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, is de nummerplaat verbonden aan het voertuig, ongeacht wie de eigenaar van het voertuig is. Zodoende kan in die landen de nummerplaat op een meer vaste wijze op de auto worden bevestigd.

Ik neem nota van de suggestie van de heer Van Den Driessche over het vastmaken van de nummerplaat, bijvoorbeeld door het gebruik van speciale bouten, antidiefstalhouders of zelfklevende banden. Aangezien ik volgend jaar tijdens het Belgische voorzitterschap wil voorstellen de Europese nummerplaat in te voeren, kunnen die suggesties meegenomen worden in de meer technische besprekingen over het model en de uitvoering van de nummerplaat zelf.

De duurzame bevestiging van de nummerplaat, evenals het aanbrengen van een reproductie op de voorzijde, is een verplichting voor de eigenaar van het voertuig. Deze maatregel is niet van die aard dat hieraan een fiscaal voordeel moet worden gekoppeld, vooral omdat de uitreiking van de nummerplaat op het ogenblik geheel gratis is.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Het verheugt mij te vernemen dat de staatssecretaris bereid is enkele van mijn suggesties voor te leggen op de Europese Conventie die hij volgend jaar zal voorzitten.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 28 mei om 15 uur.

Ik neem aan dat de Senaat vertrouwen zal schenken aan de voorzitter en aan het Bureau om de agenda van deze vergadering vast te leggen. (Instemming)

(De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur.)