4-77

4-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie» (nr. 4-773)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de eerste minister over «het herstelplan en de verlenging van het verlaagde BTW-tarief op nieuwbouw» (nr. 4-774)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toepassing van pathogeenreductie op labiele bloedderivaten in het licht van de dreigende influenzapandemie» (nr. 4-781)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het systematisch gebruik van Intercept als pathogeeninactivator voor bloedplaatjes» (nr. 4-776)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de behandeling van ADHD bij volwassenen» (nr. 4-779)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum voor de behandeling van de Mexicaanse griep» (nr. 4-782)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het ontbreken van een wettelijk statuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afkomstig uit de landen van de Europese Economische Ruimte» (nr. 4-780)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid» (nr. 4-785)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten» (nr. 4-783)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de bouwvallige staat van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie» (nr. 4-775)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de beslissingen in verband met de staatshulp aan de KBC Bank» (nr. 4-786)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «de adoptieproblematiek» (nr. 4-778)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «het afschaffen van de gelijkgrondse spoorovergangen in de stations van Turnhout en Geel» (nr. 4-777)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap over «de voorbereiding van een duurzaam Europees voorzitterschap» (nr. 4-784)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (Stuk 4-1042)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 4-1314) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 4-1288)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het Wereldgezondheidsfonds (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-832)

Bespreking

Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 4-533)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector (Stuk 4-1249)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (Stuk 4-1042)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 4-1314) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 4-1288)
Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-832)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 4-533)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verkoop van medicijnen via het internet» (nr. 4-908)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude over «de verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen» (nr. 4-900)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan spoedartsen» (nr. 4-898)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de klacht tegen het Vlaams Neutraal Ziekenfonds» (nr. 4-907)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het kadaster van de huisartsen in het kader van een optimale aanpassing van de numerus clausus» (nr. 4-909)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP» (nr. 4-905)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over «de bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabis» (nr. 4-906)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de pensioenen van de gerechtelijke politie» (nr. 4-910)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «diefstal van nummerplaten» (nr. 4-899)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Hof van Cassatie
Arbeidshof
Parket-generaal
Auditoraat-generaal
Arbeidsauditoraat
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Kansspelcommissie