4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Louis Ide au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude sur «les dettes du club de football Excelsior Mouscron» (nº 4-771)

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Op 23 april 2009 stelde ik al een mondelinge vraag aan minister Reynders over de situatie bij voetbalclub Moeskroen.

Reeds enkele jaren komt deze ploeg in de media met onduidelijke financiële verrichtingen. De jongste weken lijkt de situatie echter bijzonder precair, want de toekomst van de club is in gevaar. Althans, zo leek het toch, want na een viertal luchtkastelen, kwam er op het laatste moment toch een oplossing voor de meest dringende schulden: een intercommunale uit de regio geeft Moeskroen een zogenaamde lening van 900 000 euro. Toch is dit geen oplossing. Het is alleen maar uitstel van executie, want het geld moet op 1 september 2009 terugbetaald zijn. Wat is er in het verleden overigens met dergelijke financiële middelen gebeurd? Het is immers niet de eerste keer dat intercommunales Excelsior Moeskroen geld verschaffen.

Als over enkele maanden blijkt dat het geld niet terugbetaald kan worden, heeft Moeskroen dus bijna een half seizoen aan een soort van competitievervalsing gedaan. Dat is niet goed voor de voetballerij in het algemeen.

Ik heb enkele concrete vragen over de jaarrekening van Moeskroen. Bij de passiva staan de schulden op lange termijn. Schulden zijn in principe niet slecht, maar men moet over voldoende middelen beschikken om ze af te lossen. Moeskroen heeft volgens de jaarrekening 1 279 550 euro schulden bij de belastingen en 857 203 euro schulden aan sociale bijdragen. Hoewel dit opgeteld nog maar de helft is van de schulden op lange termijn, is dat toch al een aanzienlijk bedrag. Het zijn middelen die de gemeenschap toekomen. Een gewone zelfstandige onderneming met dergelijke schulden zou al lang de gerechtsdeurwaarder aan de deur hebben gehad.

Heeft de staatssecretaris weet van de openstaande schulden aan de fiscus en de sociale zekerheid van Excelsior Moeskroen?

Hebben de sociale en fiscale administraties al actie ondernomen ten aanzien van de openstaande schulden ten belope van 1 279 550 euro en 857 203 euro? Zo ja, welke acties? Zo, neen, plant de staatssecretaris acties?

Algemeen beschouwd, wat vindt de staatssecretaris van de toestand bij Excelsior Moeskroen? Wil hij zich sterk maken deze schulden op korte termijn te vorderen?

(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - In samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd een systeem van licenties uitgewerkt. De clubs moeten een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de fiscus aan hun dossier toevoegen om een licentie van de KBVB te krijgen.

In de jaarrekeningen van de vzw Royal Excelsior Mouscron, afgesloten op 30 juni 2008, staan inderdaad nog belangrijke bedragen op het passief onder de noemer `schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale schulden'. Uit de analyse van de jaarrekeningen blijkt dat de bedragen die de heer Ide vernoemt in de bijlage van de jaarrekeningen worden gedetailleerd.

Hieruit blijkt dat de schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale schulden opgesplitst zijn in RSZ-schulden voor een bedrag van 85 403 euro en fiscale schulden ten belope van 40 290 euro. De overige openstaande fiscale schulden blijken voor een bedrag van 1 120 036 euro te bestaan uit voorzieningen voor betwiste aanslagen in de bedrijfsvoorheffing daterend van de jaren 1998 tot 2000.

Het overige gedeelte van de openstaande schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten blijkt te bestaan uit bezoldigingen zelf ten belope van 215 349 euro, een voorziening voor het vakantiegeld ten belope van 231 194 euro en de groepsverzekering ten belope van 248 581 euro.

De RSZ deelt mee dat de Royal Excelsior Mouscron geen schulden meer heeft aan de RSZ.

De openstaande schuld had betrekking op het vierde kwartaal 2008. Ondertussen is ook het eerste kwartaal 2009 betaald. De club heeft bijgevolg haar volledige sociale schuld betaald teneinde een attest te verkrijgen dat nodig is voor de licentie. In dat attest van de RSZ wordt bevestigd dat op grond van de gegevens en aangiftes waarover de RSZ beschikt, momenteel geen sommen meer aan de RSZ verschuldigd zijn.

Wat de fiscale schuld betreft is de betwiste aanslag in de bedrijfsvoorheffing determinerend. Aangezien het om een individueel dossier gaat, kan ik hierover geen verdere informatie geven.

De licentiecommissie van de KBVB moet beslissen of een club een licentie krijgt. Royal Excelsior Moeskroen heeft die licentie gekregen, weliswaar onder voorwaarden. Op 21 juni moet de club zich opnieuw verantwoorden. Tot die datum mag de club geen inkomende transfers doen en blijft ze onder toezicht van licentiemanager Roland Tis staan. Als er problemen opduiken, kan hij de licentie weer intrekken.

Het invorderingsbeleid van de RSZ ten aanzien van de voetbalclubs wijkt niet af van het invorderingsbeleid ten opzichte van de andere werkgevers. Indien een club haar socialezekerheidsbijdragen niet betaalt, wordt zij in betaling voor de arbeidsrechtbank gedagvaard teneinde haar te veroordelen tot betaling van de verschuldigde bedragen. De RSZ laat de vonnissen via de middelen opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek ten uitvoer leggen indien de betrokken club niet vrijwillig tot betaling overgaat.

Ook met betrekking tot de fiscale schulden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de belastingplichtigen. De inkohieringen worden ingevorderd door de bevoegde ontvangkantoren die daarvoor de aansprakelijkheid dragen.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - De licentiecommissie van de KBVB heeft inderdaad een proflicentie toegekend omdat de club geen sociale en fiscale schulden meer heeft, alhoewel er nog voor meer dan één miljoen euro betwistingen zijn.

Ik betreur dat de zaak tot 21 juni wordt uitgesteld. Ondertussen zit de competitie er bijna op. Het kan niet dat pas na de barragewedstrijden zal worden bepaald of Excelsior Moeskroen een definitieve licentie krijgt of niet. Dat kan verregaande gevolgen hebben voor de voetbalcompetitie van volgend seizoen.

Ik heb de KBVB per brief gevraagd om geen rekening te houden met de 900 000 euro die de intercommunale voorschiet. Dat bedrag was misschien nodig om de eerste noden te lenigen voor de fiscus en de RSZ. Ik heb van de voetbalbond geen antwoord gekregen. Misschien kan de staatssecretaris de KBVB aanmanen om met die opmerking rekening te houden, zodat de competitie sportief en zuiver verloopt.

Als er bedragen van een dergelijke omvang zijn gestort, dan zal ook de Cel Financiële Informatieverwerking, de CFI, in actie schieten, zoals dat hoort wanneer hoge bedragen van één rekening naar een andere worden gestort.

Ik zal over dit dossier nog vragen stellen, want een bedrag van meer dan één miljoen euro voor voorziene betwistingen is veel, ook al gaat het om een individueel dossier. Iedereen weet wat in het verleden is gebeurd. We moeten de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek afwachten. Minister Reynders heeft bevestigd dat het parket een dossier heeft. Er moet dus wel degelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het bedrag alsnog moet worden geïnd. Ik vraag me echt af waarmee men in de voetbalcompetitie in de eerste klasse bezig is.