4-76

4-76

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęeen Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegdĽ (nr. 4-767)

De voorzitter. - De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, antwoordt.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Groot-BrittanniŽ publiceerde recentelijk een lijst met namen van personen die het land niet binnen mogen omdat ze bijvoorbeeld een gevaar betekenen voor de staat en zijn bevolking of omdat ze oproepen tot haat of geweld. De Britse overheid heeft sinds 2005 de bevoegdheid om mensen om die redenen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen. Het land heeft ook specifieke richtlijnen voor EU-burgers die om diverse redenen het land niet mogen betreden. De vermelde lijst bestond reeds lange tijd. Omdat de Britse overheid duidelijk wil stellen welk gedrag in het land niet wordt getolereerd, maakt ze de lijst nu ook publiek.

Bestaat er in BelgiŽ een lijst van personen die de toegang tot het grondgebied van ons land wordt ontzegd?

Hoeveel personen staan er op het ogenblik op die lijst en op basis van welke gegevens wordt de lijst samengesteld?

Kan de minister mij de namen geven van de personen die momenteel op de lijst staan, indien ze al bestaat?

Denkt de minister eraan om in de toekomst zo'n lijst op te stellen indien die nog niet bestaat? Waarom wel of waarom niet?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Ik lees het antwoord van de bevoegde ministers.

In BelgiŽ bestaat een dergelijke lijst niet. Wel kan worden verwezen naar het Schengen Information System, SIS, dat werd uitgedacht in 1985 als onderdeel van de EU-samenwerking om de toegang tot de EU beter te kunnen controleren via de buitengrenzen. Artikel 96 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst maakt het mogelijk om gegevens over niet EU-burgers in het systeem op te nemen om de toegang tot de Schengenruimte te weigeren op grond van een nationale signalering ingevolge een door de bevoegde administratieve of strafrechtelijke autoriteiten genomen beslissing met inachtneming van de nationale wettelijke procedurevoorschriften.

Een dergelijke beslissing kan gegrond zijn op het gevaar dat de aanwezigheid van een vreemdeling op het nationale grondgebied kan opleveren voor de openbare orde en veiligheid of voor de nationale veiligheid. In BelgiŽ gebeurt de signalering van vreemdelingen op grond van artikel 96 op verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken. De gegevens in het SIS zijn echter vertrouwelijk geclassificeerd en kunnen niet worden meegedeeld.

De Dienst Vreemdelingenzaken valt onder de bevoegdheid van de minister van Migratie- en Asielbeleid.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De lijst bestaat niet in BelgiŽ. Via het SIS kennen we wel de extremisten van buiten de EU en die kunnen we buiten houden, maar wat doen we in BelgiŽ met extremisten die zich vrij verplaatsen binnen het Schengengebied? Bestaat er een lijst of een systeem om die categorie beter te controleren? Ik meen dat daarover moet worden nagedacht.