4-74

4-74

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 29 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 8); (Stuk 4-1212)

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik vraag me af waarom de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden voor de tweede keer beslist om geen gemotiveerd advies uit te brengen. Al dertig jaar sleept deze soap met tien Franstalige schooltjes aan. De schooltjes bevinden zich op Vlaams grondgebied en ze worden betaald door de Vlaamse overheid. Toch mag de Vlaamse overheid geen inkijk hebben in de eindtermen van de scholen. De Franstaligen eisen de inspectie op.

Het eerste belangenconflict werd ingeroepen door het parlement van de Franse Gemeenschap, het tweede door het parlement van de Franstalige Brusselaars, de COCOF, en het derde door het Waals parlement. Hun argumentatie luidt dat de leerlingen moeten worden voorbereid op Franstalig onderwijs. Dat klinkt logisch, maar het is niet logisch zolang de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen. De Taalkoffer, een Vlaams basisschooltje in het Franstalige Komen, wordt daarentegen door Vlaanderen betaald, omdat de subsidieaanvraag gewoon wordt genegeerd.

Een jury bij assisen wordt toch ook op water en brood gezet tot er een uitslag is van de beraadslaging? Waarom senatoren een wedde toekennen als ze hun takenpakket niet volbrengen? De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden bestaat trouwens uit tien Vlamingen en zeven Franstaligen. Als de Senaat wil voortgaan met bewijzen dat hij overbodig is, moet hij op die manier voortwerken.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Mijn stemverklaring zal kort zijn, daar N-VA geen zin heeft om nog veel woorden vuil te maken aan het zoveelste `koeioneerconflict.' Reeds voor de derde maal moet de Senaat stemmen over een belangenconflict dat handelt over het decreet omtrent de onderwijsinspectie in de faciliteitengemeenten.

Al drie keer hebben Franstaligen een belangenconflict ingeroepen over dezelfde zaak. Dat is niet ernstig meer. Dat zijn vertragings- en blokkeermanoeuvres, niet meer en niet minder. Dat is een absolute oneer voor de Senaat.

De vzw N-VA heeft dan ook een procedure aanhangig gemaakt bij het Grondwettelijk Hof om het discriminerende karakter van die belangenconflicten aan te kaarten. Een Vlaming kan via het Vlaams Parlement slechts één keer een belangenconflict indienen, terwijl een Franstalige dat via verschillende parlementen maar liefst vier keer kan. Ook dat is een vorm van discriminatie.

Om al die redenen zal de N-VA tegen het voorstel van de commissie stemmen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heer Van Nieuwkerke.

Stemming 8

Aanwezig: 48
Voor: 12
Tegen: 35
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van de heer Van Hauthem.

Stemming 9

Aanwezig: 46
Voor: 8
Tegen: 35
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Vanmiddag hebben alleen de heer Vankrunkelsven en ikzelf daarover het woord genomen.

M. Philippe Mahoux (PS), corapporteur. - J'étais présent, monsieur Van Hauthem.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dat is zo, maar u hebt gezwegen, mijnheer Mahoux.

De Senaat heeft blijkbaar geen interesse meer om het belangenconflict mee richting te geven. Voor de tweede keer op rij onthoudt de Senaat zich van enig advies.

In zijn eerste advies heeft de Senaat toch nog beide gemeenschappen en de ministers van onderwijs opgeroepen om overleg te plegen. Dat is echter niet gelukt. Maar in zijn tweede en het derde advies beslist de Senaat geen advies te geven.

De rol van de Senaat is in dezen dus uitgespeeld. In dit derde belangenconflict voor dezelfde zaak moet ik zelfs usurpatie of oneigenlijk gebruik van de belangenconflictprocedure vaststellen.

CD&V heeft in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden zeer duidelijk verklaard dat ook deze kwestie na 7 juni in ik weet niet welke dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, dus in het kader van de staatshervorming dient te worden besproken. Dat betekent dat CD&V in de Senaat de behandeling van dit dossier voor de verkiezingen van 7 juni laat vallen. Men kan er het verslag van de commissie op nalezen.

Hoewel de voorzitter vanmiddag iedereen heeft opgeroepen om aan de stemming deel te nemen, zal hij moeten vaststellen dat de meerderheid niet in aantal is. Als oppositiepartij zouden we het halfrond kunnen verlaten. Dat doen we echter niet om te vermijden dat er niet over het advies, in feite een non-advies, wordt gestemd waardoor de termijn van 30 dagen pas later zou beginnen lopen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het voorstel van de commissie.

Stemming 10

Aanwezig: 48
Voor: 35
Tegen: 8
Onthoudingen: 5

-Het voorstel van de commissie is aangenomen.

-Het besluit zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en aan de voorzitter van het Waals Parlement.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 30 april om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 18 uur.)