4-1310/1

4-1310/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

5 MEI 2009


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Voor de toelichting bij dit wetsvoorstel verwijs ik naar de toelichting bij mijn wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (stuk nr. 4-1309/1 — 2008/2009).

Dominique TILMANS.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


Artikel 1

Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 34,  5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, ingevoegd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, wordt vervangen als volgt :

  5. Het Hof is samengesteld uit 40 % rechters van het andere geslacht dan de overige rechters. 

20 maart 2009.

Dominique TILMANS.