4-72

4-72

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Landsverdediging over «de reis naar China van een aantal majoors» (nr. 4-718)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Deze vraag stond drie weken geleden op de agenda, maar werd uitgesteld omdat minister De Crem persoonlijk wou antwoorden. De minister is momenteel in Afghanistan met onze jongens op het terrein de Taliban aan het opjagen. Ik zal dus mijn vraag toch moeten stellen in afwezigheid van de minister.

De ACOD protesteerde onlangs tegen de Chinareis van tien dagen die wordt aangeboden aan een vijftigtal majoors. De critici van deze reis hebben nogal wat bedenkingen. De kostprijs van de reis bedraagt naar verluidt 300 000 euro. Het zint de vakbond niet dat op lagere echelons drastisch wordt bespaard, terwijl voor hogere echelons het geld nog altijd door deuren en vensters wordt gegooid. Het militaire nut van deze reis is ook beperkt, om niet te zeggen niet bestaand. China, niet bepaald een bondgenoot, zal niet erg geneigd zijn militaire informatie of spitstechnologie aan onze majoors door te geven. We kunnen zelfs vragen stellen bij het nut en de opportuniteit van een militaire samenwerking met een communistische dictatuur.

Hoe is deze reis, inzonderheid wat de reisbestemming betreft, tot stand gekomen? Wat is het programma? Bestaat er in voorkomend geval een wisselwerking dienaangaande?

Zijn er in het verleden nog dergelijke reizen naar China geweest? Hoe staat de minister tegenover dergelijke reizen naar een communistische dictatuur?

Wat is de militaire of andere meerwaarde van deze reis?

Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot de kritiek dat voor hogere echelons het geld nog altijd rijkelijk vloeit, terwijl bij de lagere echelons strikt wordt bespaard? Wat is de kostprijs van deze reis?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Artikel 45 van het koninklijk besluit van 12 augustus 2003 betreffende de voortgezette vorming van de officieren van het actieve kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor legt de inhoud van de hogere stafcursus vast. Dit artikel voorziet in een module Studiereizen en bezoeken. Hiertoe wordt in principe twee jaar op voorhand een dossieraanvraag opgesteld. Twee jaar geleden werd gepland een studiereis te maken naar de opkomende machten India en China. Begin dit jaar werd een dossier in die zin ingediend bij de minister van Landsverdediging. Deze heeft enkel toelating gegeven om één bestemming, de goedkoopste, aan te houden: China.

Het bezoekprogramma bevat in grote lijnen de volgende activiteiten: vier dagen te Peking met een bezoek aan de 6de Army Division, aan het hoofdkwartier van de Militaire Regio, aan de National Defense University, militaire school en denktank, en contacten met de Belgische attaché; drie dagen Xi'an met een bezoek aan een luchtmachtbasis, aan de lokale luchtvaartindustrie en een contact met de plaatselijke gouverneur; drie dagen te Shanghai in een sociaaleconomische context met een bezoek aan een marinebasis, aan de China Executive Leadership Academy te Pudong, aan de China Europe International Business School, aan de consul-generaal en aan Alcatel. Er is eveneens een cultureel programma.

Er is militaire samenwerking tussen België en China. China is een van de grootste leveranciers van UNO-blauwhelmen. Meer dan tienduizend van hen zijn actief in achttien verschillende VN-missies, onder meer in Congo en Libanon, waar ook België soldaten heeft. België heeft een militaire attaché ter plaatse in China. Een Chinese stagiair neemt elk jaar of om de twee jaar deel aan de vorming hoofdofficier of aan de hogere stafcursus in België. De National Defense University heeft in 2007 een bezoek gebracht aan de Koninklijke Militaire School en aan eenheden van de land en de luchtcomponent. Elk jaar neemt een Belgische hoofdofficier deel aan de International Symposium Course, gegeven aan de National Defense University in Beijing. In 2008 was het centrale thema van de cursus Diversified Security Threats and International Cooperation.

In 1998 heeft een gelijkaardige studiereis naar China plaatsgevonden. Inzake het tweede deel van deze vraag steun ik het officiële standpunt van de regering betreffende de Volksrepubliek China. Deze materie behoort tot de bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken.

Het doel van de hogere stafcursus wordt vastgelegd in artikel 44 van het koninklijk besluit van 12 augustus 2003. De cursus bereidt de stagiairs voor op de uitoefening van hoge commando- en staffuncties in een nationaal of internationaal kader. Hij heeft eveneens als doel bij de stagiairs de vereiste competenties te ontwikkelen in de domeinen operaties, management en leadership en veiligheid en defensie. De studiereis illustreert en geeft een aanvulling bij de cursussen in deze drie domeinen.

De totale kostprijs van de studiereis bedraagt 300 000 euro, waarvan 200 000 euro voor het transport per militair vliegtuig, die worden gedragen door de vastgelegde kredieten voor luchttransport.