4-71

4-71

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties» (nr. 4-725)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hartcentra in België» (nr. 4-727)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux» (nr. 4-715)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de relaties tussen Frankrijk en de Democratische Republiek Congo» (nr. 4-722)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de nieuwe Shiawet van de Afghaanse president Hamid Karzai» (nr. 4-726)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de straffen» (nr. 4-712)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Justitie over «het Executief van de Moslims van België» (nr. 4-717)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Justitie over «de invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg» (nr. 4-719)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Justitie over «het commercieel draagmoederschap» (nr. 4-721)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen» (nr. 4-713)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne» (nr. 4-716)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het attest van voldoende huisvesting voor gezinshereniging, in overeenstemming met de omzendbrief van 21 juni 2007» (nr. 4-714)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen» (nr. 4-720)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen» (nr. 4-723)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (Stuk 4-1188)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 (Stuk 4-1192)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Stuk 4-1252) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 4-1253)
Wetsontwerp tot machtiging van de Minister van Financiën om leningen aan het Groothertogdom Luxemburg toe te staan (Stuk 4-1256) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Stuk 4-1257) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-704)
Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (van mevrouw Els Schelfhout c.s., Stuk 4-1157)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-1123)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het koninklijk besluit dat het vrije bezit van zoogdieren regelt» (nr. 4-840)

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het zelf maken van 4-hydroxybutaanzuur (GHB) en de risico's voor de jeugd» (nr. 4-827)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam `het Station'» (nr. 4-833)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de technische problemen van de NMBS op de lijn 12, Antwerpen-Essen» (nr. 4-836)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven» (nr. 4-839)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid» (nr. 4-838)

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de problematiek van de `frontstuurtrucks'» (nr. 4-834)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «de nieuwe praktijken inzake sociale fraude» (nr. 4-837)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Parketten
Arbeidsauditoraten
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Rechtbanken van koophandel
FOD Justitie - Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid
Europees Parlement