4-70

4-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Stuk 4-1252) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 4-590)

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 4-1253)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Ik stel voor de wetsontwerpen en het wetsvoorstel samen te bespreken. (Instemming)

De voorzitter. - Het woord is aan de heer Claes voor een mondeling verslag.

De heer Dirk Claes (CD&V), rapporteur. - Het eerste wetsontwerp werd eerder in de Kamer goedgekeurd en na evocatie in de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden behandeld. Daar werd het op 31 maart goedgekeurd.

De twee wetsontwerpen strekken er in de eerste plaats toe de verbeteringen die door de wet van 13 februari 2007 voor de federale wetgevende verkiezingen werden ingevoerd, te integreren in de wetgeving tot regeling van de modaliteiten van de verkiezing van de gewest- en de gemeenschapsparlementen, alsook van het Europees Parlement.

De voorliggende wetsontwerpen zullen onder andere voor vrijwilligers de mogelijkheid creren om zich vanaf 18 jaar als bijzitter voor de kies- en telbureaus te melden. Vroeger moest een bijzitter minstens 30 jaar zijn. Het gebeurde geregeld dat ouders van kleine kinderen als bijzitter werden opgeroepen.

Voorts zullen de nummers van de kandidaten mee op de lijst worden geplaatst, wat vroeger niet het geval was.

Het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen brengt ook nog een aantal wijzigingen aan die zich na de verkiezingen van 10 juni 2007 opdrongen. Voorts worden nog een aantal specifieke wijzigingen in het Algemeen Kieswetboek aangebracht.

Zo zullen bijvoorbeeld de verkiezingen in de toekomst door internationale waarnemers kunnen worden gevolgd. Hiermee wordt ingegaan op een vraag van de OVSE.

Tenslotte beoogt het wetsontwerp twee welbepaalde doelstellingen. In de eerste plaats wordt de toekenning van een volmacht versoepeld. Men zal tot op de dag vr de verkiezingen via een verklaring op eer volmacht kunnen verlenen bij een verblijf in het buitenland. Het zal met andere woorden mogelijk worden om zonder attest van het verblijf in het buitenland volmacht te verlenen, en dat tot de dag vr de verkiezingen. Daarnaast wordt een antwoord geboden op het arrest nr. 187/2005 van het Arbitragehof. De schorsing van het stemrecht naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling wordt opgeheven. De rechter zal die nu steeds moeten uitspreken en de duur ervan bepalen.

De Raad van State heeft in zijn advies over de twee wetsontwerpen geen specifieke opmerkingen geformuleerd.

Het wetsvoorstel van mevrouw Taelman en de heer Vankrunkelsven vervalt. De amendementen van senator Jansegers c.s. op wetsontwerp 4-1252 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement zijn onontvankelijk verklaard. De amendementen op wetsontwerp 4-1253 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen van de heer Coveliers c.s. en van de heer Buysse en mevrouw Jansegers zijn verworpen.

Beide wetsontwerpen zijn in de commissie unaniem aangenomen door de aanwezige leden.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik wijs de huidige minister niet met de vinger na, maar het valt te betreuren dat er geen regeling is getroffen om Belgen die in het buitenland verblijven, aan de verkiezingen voor de parlementen van de deelstaten en voor het Europees Parlement te laten deelnemen. Ik vind dat zeer erg. Het zijn belangrijke verkiezingen. Tienduizenden Belgen wonen in het buitenland, maar betalen in Belgi belastingen. Ze komen hun verplichtingen als Belg na, maar ze krijgen geen stemrecht.

Ik begrijp dat dit niet kon worden geregeld op korte termijn, maar we weten toch al vijf jaar dat verkiezingen voor de parlementen van de deelstaten en voor het Europees Parlement zullen plaatsvinden. Ik weet dat een tweederde meerderheid nodig is voor een dergelijke regeling en dat een dergelijke regeling ook verband houdt met andere zaken, maar ik betreur het toch. Het is onaanvaardbaar.

-De algemene bespreking is gesloten.