4-70

4-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (Stuk 4-1188)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Mevrouw Hermans verwijst naar haar schriftelijke verslag.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Vanmiddag zullen wij hopelijk een belangrijk verdrag van 2001 goedkeuren over schade door verontreiniging door bunkerolie. Dat is een bekend fenomeen voor wie de ontwikkelingen in het maritieme milieu volgt. Alleen erger ik mij aan het feit dat het verdrag acht jaar later nog moet worden goedgekeurd.

Bovendien vrees ik dat we opnieuw meemaken wat met het MARPOL-verdrag gebeurde. De Senaat keurde het MARPOL-verdrag goed in 1984. Omdat de uitvoeringsbesluiten en bijlagen niet tijdig in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, kon een aantal feitelijke overtredingen van die wetgeving niet worden bestraft. Zo heeft de rechtbank van Brugge vonnissen geveld over grove incidenten, meer bepaald een oliespoor van 30 km lang en 80 m breed. Het openbaar ministerie vorderde 4 miljoen euro schadevergoeding. De rechter kon die schadevergoeding echter niet toekennen omdat de regering nagelaten had uitvoeringbesluiten en bijlagen te publiceren.

Ik hoop dat dit met het voorliggende verdrag niet het geval zal zijn.

-De algemene bespreking is gesloten.