4-1271/1

4-1271/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

3 APRIL 2009


Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TIJDENS DE VORIGE ZITTINGSPERIODE EN VAN VERVAL ONTHEVEN (1)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 91 van het Kieswetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1976 en 30 juli 1991, wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd :

« Hij draagt er bij de keuze van gebouwen en lokalen zorg voor dat de probleemloze toegang voor personen met beperkte mobiliteit wordt gewaarborgd. In overleg met het college van burgemeester en schepenen duidt hij bovendien een gemeenteambtenaar aan die als coördinator en informatieambtenaar optreedt met betrekking tot de maatregelen die de uitoefening van het kiesrecht van personen met beperkte mobiliteit moeten verzekeren. In de oproepingsbrief wordt daartoe de nodige informatie opgenomen. ».

Art. 3

Artikel 138 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 11 maart 2003, wordt aangevuld met het volgende lid :

« In ieder gebouw waarin één of meer stembureaus zijn ondergebracht moet minimaal één stemhokje per aangevangen schijf van vijf stembureaus zo worden ingericht dat probleemloze toegang voor en gebruik door mensen met een beperkte mobiliteit is gewaarborgd. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan dat stemhokje moet voldoen. ».

Art. 4

In artikel 143 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) Het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die ten gevolge van fysieke, mentale of zintuiglijke kenmerken beperkt is in zijn autonomie en daardoor niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, mag zich op vertoon van een bewijsstuk van medische of administratieve aard waaruit blijkt dat de betrokkene een handicap of een verminderde zelfredzaamheid heeft laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. ».

B) Het zesde lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die het in het vorige lid bedoelde bewijsstuk niet kan voorleggen, mag zich met toestemming van de voorzitter door iemand laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde beperking, dan beslist het stembureau en zijn met redenen omklede beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. ».

Brussel, 1 april 2004.

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Herman DE CROO.
De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Robert MYTTENAERE.

(1) Wet van 24 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 3 april 2009).