4-68

4-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over ęde gevangenissen van Antwerpen en PuursĽ (nr. 4-689)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Zoals we al uit eerdere toelichtingen van de minister en zijn voorganger mochten vernemen, wordt in de provincie Antwerpen een nieuwe gevangenis gepland in Puurs en een forensisch psychiatrisch centrum op de Antwerpse Linkeroever. De verwezenlijking van die plannen moet leiden tot extra gevangeniscapaciteit.

Volgens de pers zou de Regie der Gebouwen de terreinen voor de nieuwe gevangenis te Puurs ongeschikt hebben bevonden. Het betreft inderdaad een oud gipsstort dat moet worden gesaneerd.

Op 19 december 2008 heeft de Ministerraad niet alleen beslist om zeven nieuwe instellingen te bouwen, maar ook om een aantal oude gevangenisinstellingen door nieuwbouw te vervangen. Daarbij wordt onder meer de oude gevangenis in de Begijnenstraat in het vizier genomen.

Op een vraag van volksvertegenwoordiger Van Campenhout heeft de minister geantwoord dat al wordt overlegd met het Antwerpse stadsbestuur om in voorkomend geval een nieuwe locatie te zoeken ter vervanging van de oude gevangenis. In dat verband werden al de Konijnenweide aan het gerechtsgebouw, Petroleum-Zuid, Luchtbal en Linkeroever vermeld.

Klopt het dat de Regie der Gebouwen de terreinen te Puurs ongeschikt heeft verklaard? Welke gevolgen heeft dat voor dat project? Moet er nu naar andere terreinen in Puurs worden gezocht? Zo ja, is er daarover al overleg gepleegd met de gemeente Puurs? Wat heeft dat overleg opgeleverd en loopt het project daardoor vertraging op? Wordt hiermee de discussie over de keuze van een andere locatie in de provincie Antwerpen, bijvoorbeeld Oostmalle, opnieuw geopend?

Wat Antwerpen betreft, had ik graag vernomen of het overleg tussen de minister en het stadsbestuur al tot definitieve besluiten heeft geleid? Zo ja, hoe luiden die en wat is de timing? Zo neen, wanneer werd er overlegd, wat zijn de standpunten van de verschillende partijen, wat zijn de eventuele knelpunten en tegen wanneer, hoe en in welke zin hoopt men die op te lossen?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik geef het antwoord mee in naam van minister Reynders, die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.

Het dossier voor het forensisch psychiatrisch centrum is rond: de locatie in Antwerpen ligt vast.

De locatie die werd aangeboden voor de bouw van een gevangenis te Puurs, zou volgens mevrouw Van dermeersch ongeschikt zijn. Het klopt dat er problemen zijn gerezen, maar de bevoegde diensten van Justitie en van de Regie der Gebouwen hebben deze week het terrein laten afpalen, zodat het aankoopcomitť van de FOD FinanciŽn op korte termijn belast kan worden met de verwerving ervan. We gaan door met Puurs en lossen de problemen op.

De gemeente en de burgemeester zijn op de hoogte gebracht. Mijn diensten zullen met alle betrokken overheden en instanties samenwerken om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen. De stabiliteit van de ondergrond en de radonpreventie krijgen de vereiste aandacht.

Bij alle grote bouwwerken die Justitie opzet, rijzen er problemen met de ondergrond van de bouwpercelen. Het is dan de taak van de opdrachtgever om die problemen op te lossen.

De locatie voor een nieuwe gevangenis in Antwerpen ligt nog niet vast. In de vraag word verwezen naar de Konijnenweide - ik weet niet of dat nu de beste locatie is - en ook naar Petroleum-Zuid, Luchtbal en Linkeroever. Er wordt nog naar andere locaties uitgekeken. Ik wil dat ook blijven doen in overleg met de lokale en regionale overheden. In antwoord op een vraag van de heer Van Campenhout in de Kamer heb ik me er inderdaad toe verbonden om me binnenkort ter plaatse te begeven en over de keuze van een locatie voor een nieuwe gevangenis overleg te plegen met de Stad Antwerpen en met alle bevoegde diensten.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik dank de minister voor zijn antwoord.

Waarom heeft de pers gemeld dat de Regie der Gebouwen het terrein in Puurs ongeschikt zou hebben verklaard? Dat is kennelijk niet correct.

Ik begrijp tevens dat het oude gipsstort gesaneerd wordt en dat ondanks mogelijke instabiliteit van de bodem ervoor zal worden gezorgd dat daar wel degelijk een gebouw kan komen.

Wat Antwerpen betreft, verneem ik graag wanneer de minister ter plaatse zal gaan en wat zijn precieze tijdspad is.

De Konijnenweide lijkt mij een zeer goede locatie, ook wat het vervoer van gevangenen betreft. Het Justitiepaleis is niet veraf en dat is zeer belangrijk. Bovendien ligt de Konijnenweide aan de rand van de stad, zodat daar voldoende plaats is.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik neem er akte van dat mevrouw Van dermeersch pleit voor de Konijnenweide.

Collega Van Campenhout heeft beloofd dat hij mij zou uitnodigen. Ik heb die uitnodiging nog niet ontvangen. In de gemeenteraad van maandag kan misschien de vraag worden gesteld wanneer men mij zal uitnodigen.