4-66

4-66

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over ęhet Greening Transport MemorandumĽ (nr. 4-680)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - De diverse transportactoren - waaronder ook de federale en regionale overheden - hebben gisteren op een mobiliteitsforum een Greening Transport Memorandum ondertekend. Dat moet ertoe bijdragen de groei van de mobiliteit te blijven verzoenen met de leefbaarheid voor en het welzijn van de burger. Dat staat in het memorandum dat de staatssecretaris ondertekende.

Ik lees in het bijbehorende persbericht dat er onder andere aan de overheid gevraagd wordt om te streven naar gelijke concurrentievoorwaarden tussen de diverse vervoersmodi binnen het Europese kader, dat de vergroening van voertuigparken en bedrijfsvloten fiscaal moet worden aangemoedigd, dat de ruimtelijke ordening moet worden ontwikkeld en heringericht en dat via campagnes moet worden aangezet tot duurzamer omspringen met mobiliteit. Verder zal telewerk worden aangemoedigd, zullen duurzame alternatieve brandstoffen versneld worden ingevoerd en zal de vlotte doorstroming van het verkeer worden gestimuleerd.

Samen met het persbericht liep de mededeling binnen dat Europa het zijn lidstaten mogelijk maakt om in de toekomst de kosten voor luchtvervuiling, fileleed en lawaaihinder aan te rekenen in de tol die vrachtwagens betalen op de Europese wegen.

Een Greening Transport Memorandum op zich verheugt mij. Ook het bericht van de Europese Unie was verheugend nieuws. Toch rijzen hierbij een aantal vragen die ik de staatssecretaris graag vandaag wil voorleggen.

Hoe serieus meent hij het wanneer hij zo een memorandum ondertekent? Heeft hij al een actieplan opgesteld waarmee hij onze `mobiliteit' duurzamer wil maken of is hij hiermee bezig? In de berichten wordt er immers gesproken over heel wat verschillende maatregelen in verschillende domeinen, en dit vergt een integrale aanpak en dus ook een grondig uitgewerkt actieplan.

Hoe verzoent hij het ondertekenen van het memorandum met het idee van de Vlaamse regering, waarmee hij toch banden heeft, om van Vlaanderen een transitland te maken? Daardoor wordt meer mobiliteit, worden meer vrachtwagens aangetrokken.

De mogelijkheid die Europa biedt om vrachtverkeer mee te laten betalen voor de hinder die het veroorzaakt, past mijns inziens perfect in een toekomstig actieplan voor `duurzame mobiliteit'. Is de staatssecretaris van plan dat in te voeren?

De FOD Mobiliteit heeft ooit een vrij ambitieus klimaatplan opgesteld, maar dat is nooit verder geraakt dan de administratie. Waarom niet? Komt het nog verder dan dat?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Om elk misverstand te vermijden, wijs ik erop dat de politieke functionarissen die gisteren aanwezig waren op de Greening Transport Meeting het memorandum niet hebben ondertekend. Zij hebben enkel deelgenomen aan een debat dat volgde op de ondertekening van het memorandum door de CEO's van de openbare vervoersmaatschappijen en van het VBO.

Voor de vraag over de voorbereiding van een actieplan om onze mobiliteit duurzamer te maken, verwijs ik naar mijn beleidsnota en meer bepaald naar hoofdstuk I, dat daar uitvoerig over handelt.

Als federaal staatsecretaris voor Mobiliteit teken ik het beleid voor het Vlaamse niveau niet uit. Ik denk ook niet dat iemand van Vlaanderen of van BelgiŽ een zuiver transitland wil maken. Wat de gewesten en het federale beleidsniveau mijns inziens niet mogen verwaarlozen, zijn de buitengewone troeven van ons land inzake logistiek en transport als groeivectoren van de economie. Onze uitzonderlijke geografische ligging, de aanwezigheid van vier zeehavens en van een goed uitgebouwd transportnetwerk voor alle modi - wegverkeer, binnenvaart, spoor - en niet te vergeten onze over vele decennia opgebouwde knowhow, zijn even zoveel troeven om toegevoegde waarde voor onze economie te creŽren.

Maar, en ik citeer uit mijn beleidsnota: `De overheid moet met haar beleid dus de sociale en ecologische contouren uittekenen waarbinnen het marktgebeuren - ook in de transportsector - zich dient te voltrekken'.

In de mate dat transitverkeer geen toegevoegde waarde creŽert ťn een negatieve impact heeft op ons leefmilieu moeten de kosten ervan zoveel mogelijk geÔnternaliseerd worden. Daarvoor dient juist het Eurovignet. De herziening van de Eurovignetrichtlijn zal in de toekomst de mogelijkheid bieden om dat transitverkeer verder te moduleren. BelgiŽ trekt hier aan de kar. Ik verwijs nogmaals naar mijn beleidsnota, hoofdstuk I, punt 1.2., waarin staat dat wij tot een duurzame en intelligente vorm van road pricing moeten komen.

Wij zijn stap voor stap bezig met de uitvoering van een toekomstig actieplan `Duurzame Mobiliteit'. Er is dus helemaal geen tegenspraak met de ondertekening van het Greening Transport Memorandum, maar de uitvoering is in de praktijk niet zo eenvoudig.

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft nooit een echt `klimaatplan' uitgewerkt; mijn administratie heeft wťl een mobiliteitsplan uitgewerkt dat compatibel is met de klimaatverbintenissen van BelgiŽ op grond van de Kyotoakkoorden. Diverse punten van dat plan zijn in 2008 op mijn voorstel overgenomen in de mobiliteitsmaatregelen die goedgekeurd werden in het kader van de `Lente van het Leefmilieu'.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Wat het Greening Transport Memorandum betreft, heb ik blijkbaar een persbericht gekregen dat net iets anders klonk. Ik hoor dat het memorandum op zich vaag is, maar dat het wel belangrijke en goede elementen bevat. De staatssecretaris zegt dat het memorandum hem niet ter ondertekening werd voorgelegd en dat hij het dus ook niet ondertekend heeft. Is hij het er echter mee eens en is hij van plan alle elementen die het bevat, in zoverre het zijn bevoegdheid betreft, effectief te steunen en uit te voeren?

De staatssecretaris zegt ook dat er geen tegenspraak is tussen het ene en het andere, en dan kan ik niet helemaal volgen. Ik heb van de FOD Mobiliteit een Kyotoplan-vervoer gekregen. Het maakt mij niet uit of het een klimaatplan, een Kyotoplan dan wel een duurzaam plan of een mobiliteitsplan is, maar ik meen dat er binnen de bevoegdheden van de staatssecretaris nog veel moet worden gedaan inzake duurzaamheid. Ik roep hem op met zijn collega's op het Vlaamse niveau het debat aan te gaan, want men is bezig van ons land een te verregaand transitland te maken, met alle gevolgen voor de gezondheid en het klimaat op lange termijn.