4-66

4-66

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Belangenconflict

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de eerste minister over «het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers» (nr. 4-681)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de foutieve informatie aan reizigers betreffende treinvertragingen» (nr. 4-667)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de overname van de liquide middelen van De Post» (nr. 4-682)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt van België ten aanzien van de Conferentie van Durban» (nr. 4-670)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het standpunt van België inzake de strijd tegen de fiscale paradijzen in het vooruitzicht van de top van de G20 in Londen op 2 april» (nr. 4-669)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de schendingen van de mensenrechten in Tibet» (nr. 4-675)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de btw-verlaging in de horeca» (nr. 4-679)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland» (nr. 4-665)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoeringsbesluiten van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal» (nr. 4-666)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over «de niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm» (nr. 4-677)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbreken van essentiële gegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank van de Federale Politie» (nr. 4-674)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de erediensten en de protocollaire rangorde» (nr. 4-601)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge» (nr. 4-672)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «Opel Antwerpen» (nr. 4-676)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de parkeerproblemen van gezondheidswerkers» (nr. 4-671)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het Greening Transport Memorandum» (nr. 4-680)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het begeleidingsplan voor werklozen» (nr. 4-668)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het statuut van de onthaalmoeders» (nr. 4-678)

Verwelkoming van de heer Rüttgers, minister-president van het Land Noordrijn-Westfalen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen (van de heer Berni Collas, Stuk 4-677)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen (van de heer Berni Collas, Stuk 4-84)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toegangsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen (van de heer Berni Collas, Stuk 4-677)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het toedienen van medicijnen voor een verkoudheid aan kinderen» (nr. 4-791)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het innen van geldboetes en het niet-toestaan van betalingsfaciliteiten door de Ontvangkantoren der Domeinen en Penale Boeten» (nr. 4-780)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Asbestfonds» (nr. 4-781)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de medische richtlijnen voor asielzoekers» (nr. 4-782)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de opvang in België van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl» (nr. 4-783)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «ongelijkheid in de berekening van invaliditeitsvergoedingen» (nr. 4-797)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de Marokkaanse namenlijsten» (nr. 4-796)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits» (nr. 4-784)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving» (nr. 4-759)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel» (nr. 4-788)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de controle van de Dienst Vreemdelingenzaken ter bestrijding van het afsluiten van schijnsamenlevingscontracten» (nr. 4-795)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de bemiddeling in geval van gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 4-789)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de opleiding van bewakingsagenten» (nr. 4-790)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 4-794)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van een voorstel
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraten
Arbeidsrechtbank
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Opvolgingscomité voor de mechanismen verbonden met de voorzieningen voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen - Commissie voor nucleaire voorzieningen
Commissie voor nucleaire voorzieningen
Europees Parlement