4-594/10

4-594/10

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 4 VAN DE HEER DARAS

Art. 2

In dit artikel de woorden « , behoudens wat betreft het invoeren van publicaties van pedofiele aard in het licht van artikel 383bis van het Strafwetboek » doen vervallen.

Verantwoording

Er wordt voorgesteld om de wet van 1936 niet op te heffen wat betreft de publicaties van pedofiele aard. De bepalingen van de artikelen 383 en 383bis zijn echter niet alleen afdoende, maar ook nauwkeuriger en voorzien in zwaardere straffen. Artikel 383bis, § 4, voorziet ook in de verbeurdverklaring van de zaken waarop het misdrijf betrekking heeft.

De voorgestelde bepaling zou voor uitvoeringsproblemen zorgen, en een bron van rechtsonzekerheid vormen.

José DARAS.