4-62

4-62

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 FEBRUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen» (nr. 4-618)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het kiwimodel» (nr. 4-617)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «het oprichten van de dienst `info-traffic' en het invoeren van sms-verwittigingen voor reizigers van de NMBS» (nr. 4-605)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de aankondiging van de Post Danmark dat zij zich zullen terugtrekken uit het kapitaal van De Post» (nr. 4-606)
Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de beveiliging van de nucleaire installaties» (nr. 4-614)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie, aan de minister van Migratie- en Asielbeleid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 4-610)
Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Justitie over «het verlaten van het grondgebied van de daders van de steekpartij die te Gent plaatsvond op 4 september 2007» (nr. 4-611)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «de financiële discriminaties ten aanzien van adoptieouders» (nr. 4-604)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de humanitaire crisis in Sri Lanka» (nr. 4-615)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de minister van Klimaat en Energie over «de impact van de kredietcrisis op de emissiehandel» (nr. 4-609)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister van Klimaat en Energie over «de campagne van het Nucleair Forum» (nr. 4-607)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Klimaat en Energie over «de bestrijding van luchtvervuiling» (nr. 4-613)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan» (nr. 4-603)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit» (nr. 4-619)

Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf (Stuk 4-1099)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Stuk 4-1097) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-1115)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de nieuwe medische procedure voor vluchtelingen en de rol van de geneesheren die de Dienst Vreemdelingenzaken bijstaan» (nr. 4-608)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de toekenning van tijdelijke verblijfsvergunningen» (nr. 4-612)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Migratie- en Asielbeleid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen» (nr. 4-616)

Samenstelling van commissies

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf (Stuk 4-1099)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Stuk 4-1097) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-1115)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «een mogelijke boeteclausule tussen de Belgische regering en BNP Paribas» (nr. 4-708)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van parodontale chirurgie» (nr. 4-699)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de jaarverslagen ziekenhuishygiëne en antibioticabeleid» (nr. 4-700)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance» (nr. 4-701)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkenning van de psychologie» (nr. 4-706)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de ongelijkheden tussen Vlaanderen en Wallonië wat betreft de berekening van de verhoogde kinderbijslag» (nr. 4-707)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de weergave van privéadressen van artsen op de websites van ziekenfondsen» (nr. 4-695)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van de Belgische regering ten aanzien van het antiraketschild» (nr. 4-682)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank» (nr. 4-702)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Justitie over «het toekomstige Justitiepaleis van Eupen» (nr. 4-705)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over «valse rijbewijzen» (nr. 4-676)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «valse buitenlandse rijbewijzen» (nr. 4-677)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas