4-361/2

4-361/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

28 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwangerschapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TILMANS

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt vervangen als volgt :

A) Het eerste lid wordt vervangen door het volgende lid :

« Op verzoek van de werkneemster moet de werkgever haar verlof geven ten vroegste vanaf de zesde week vóór de vermoedelijke datum van de bevalling, of vanaf de tiende week vóór die datum wanneer de geboorte van meerling wordt verwacht. Uiterlijk zeven weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling, of elf weken vóór die datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, bezorgt de werkneemster hem een geneeskundig attest waaruit die datum blijkt. Zo de bevalling pas plaatsheeft na de door de arts verwachte datum, wordt het verlof verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling. »

B) In het derde lid worden de woorden « of de achtste week » vervangen door de woorden « of de tiende week ».

C) In het vierde lid worden de woorden « of de achtste week » vervangen door de woorden « of de tiende week ».

D) In het vijfde lid worden de woorden « verlengd met een periode van (maximaal) twee weken » vervangen door de woorden « verlengd met een periode van (maximaal) zes weken ».

Verantwoording

Artikel 2 van het wetsvoorstel werd herschreven om rekening te houden met de laatste wijzigingen aan artikel 39 van de arbeidswet van 16 april 1971.

De indienster wil nog steeds de termijnen van haar oorspronkelijke wetsvoorstel in werking laten treden, maar ziet in dat er problemen kunnen optreden met de tenuitvoerlegging ervan.

De indienster is zich ervan bewust dat een geleidelijke aanpak vereist is, en stelt dus voor om het bevallingsverlof in geval van een geboorte van een meerling als volgt te verlengen :

De werkneemster kan haar verlof vragen ten vroegste vanaf de tiende week vóór de vermoedelijke datum van de bevalling wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht.

In geval van een geboorte van een meerling kan de werkneemster vragen om de postnatale rustperiode na de negende week met maximaal zes weken te verlengen.

Nr. 2 VAN MEVROUW TILMANS

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. — In artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. In het eerste lid worden de woorden « of de achtste week » vervangen door de woorden « of de tiende week ».

B. In het tweede lid worden de woorden « vanaf de achtste tot en met de tweede week » vervangen door de woorden « vanaf de tiende tot en met de tweede week ».

C. In het derde lid worden de woorden « verlengd worden met een periode van maximaal twee weken » vervangen door de woorden « verlengd worden met een periode van maximaal zes weken ».

D. In het vierde lid worden de woorden « of van acht weken wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht » vervangen door de woorden « of van tien weken wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht ». ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN MEVROUW TILMANS

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 4. — De huidige wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. Hij kan ook besluiten tot de geleidelijke toepassing van de wet.

In elk geval moet de volledige wet van toepassing zijn op 1 januari 2011 ten laatste. ».

Verantwoording

De indiener is zich ervan bewust dat dit geleidelijk moet worden uitgevoerd en dat de regering de tijd moet krijgen om het nodige budget vrij te maken.

Die nieuwe maximale verlofdagen, zoals bepaald in de tekst, dienen echter volledig van toepassing te zijn op 1 januari 2011 ten laatste.

Dominique TILMANS.