4-60

4-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Gemeenschap met Turkije» (nr. 4-582)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de uitlatingen van de Russische ambassadeur over het asielbeleid van ons land, in het bijzonder ten aanzien van Tsjetsjeense vluchtelingen» (nr. 4-579)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de steun van de internationale gemeenschap in het kader van het conflict in Oost-Congo» (nr. 4-587)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de mensenrechtensituatie in Rusland» (nr. 4-578)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de herhaalde moorden op personen die de misdaden die in Tsjetsjenië zijn gepleegd, aan de kaak stellen» (nr. 4-589)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de ongerustheid over de herstructureringen bij De Post» (nr. 4-558)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over «de uitlevering van Veselin Vukotić aan Servië» (nr. 4-577)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Justitie over «het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren» (nr. 4-588)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de problemen bij de opvang van asielzoekers» (nr. 4-586)
Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de minister van Klimaat en Energie over «een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "BRUGEL", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds» (nr. 4-576)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens» (nr. 4-557)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen» (nr. 4-580)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de minister van Klimaat en Energie over «de terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten» (nr. 4-584)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de opvang van kwetsbare Iraakse vluchtelingen» (nr. 4-590)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het probleem van moedersterfte» (nr. 4-585)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de sociale dumping in de transportsector» (nr. 4-583)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de inwisseling van buitenlandse rijbewijzen tegen Belgische rijbewijzen» (nr. 4-581)

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
aangenomen te New York op 13 december 2006; Stuk 4-1069

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1º Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië,
2º Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië,
ondertekend te Brussel op 9 juli 2008; Stuk 4-1109

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
aangenomen te New York op 13 december 2006; Stuk 4-1069
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1º Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië,
2º Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië,
ondertekend te Brussel op 9 juli 2008; Stuk 4-1109

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de eerste minister over «de doorvoer via België van wapens en munitie voor Israël» (nr. 4-673)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de malaise bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant» (nr. 4-668)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds» (nr. 4-669)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte» (nr. 4-666)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds» (nr. 4-664)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een toelatingsexamen voor buitenlandse artsen» (nr. 4-665)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding over «fraude met loonfiches» (nr. 4-667)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «het bezettingspercentage van de treinen» (nr. 4-660)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de vele onverklaarde treinvertragingen» (nr. 4-674)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «genitale verminking» (nr. 4-659)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de geografische herkomst van de aangeworven ambtenaren» (nr. 4-661)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het aantal daadwerkelijke regularisaties» (nr. 4-670)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel» (nr. 4-662)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de herwaardering van de politiële wijkwerking» (nr. 4-672)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de files op het einde van de A12» (nr. 4-656)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het gebruik van busbanen door wachtdiensten voor huisartsen» (nr. 4-663)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding over «de dienstvoertuigen van de ambtenaren» (nr. 4-658)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Raad voor de Mededinging
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking
Europees Parlement