4-177/2

4-177/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

20 JANUARI 2009


Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 2

Het eerste streepje aanvullen met de woorden « met inbegrip van reality-tv ».

Verantwoording

De indieners van dit amendement wensen de definitie van reclame aan te vullen zodanig dat de reality-tv-uitzendingen worden opgenomen in het toepassingsgebied van het wetsvoorstel.

Men zou kunnen twijfelen of reality-tv-uitzendingen al dan niet als reclame moeten worden beschouwd. Dit amendement neemt die twijfel weg.

De reality-tv-uitzendingen moeten worden beschouwd als reclame in de zin van deze wet.

Aldus moeten deze uitzendingen de voorschriften van dit voorstel naleven.

Nr. 2 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 2

In het vierde streepje, de woorden « persoonlijke reclame » vervangen door de woorden « persoonlijke informatie ».

Verantwoording

Daar we de mogelijkheid willen laten bestaan om inlichtingen te verstrekken die de beroepsbeoefenaar of de aard van zijn beroepspraktijk kenbaar maken, zijn de indieners van dit amendement van mening dat het gebruik van de term « persoonlijke informatie » zich beter leent aan de term « persoonlijke reclame » voor wat we hier beogen. Het komt er immers op aan de mogelijkheid te laten bestaan om een minimum aan informatie te geven, wat strikt genomen niet als reclame kan worden beschouwd.

Het gaat bijgevolg om een terminologische correctie.

Nr. 3 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 2

Het vijfde streepje aanvullen met de woorden « met inbegrip van diverse injecties en laserbehandelingen. ».

Verantwoording

De indieners van dit amendement wensen verder te gaan in de definitie van wat moet worden beschouwd als een cosmetische ingreep in de zin van dit wetsvoorstel.

Zo beoogt de cosmetische ingreep niet enkel de geneeskundige en/of heelkundige ingreep die erin bestaat het lichamelijke uiterlijk van een persoon te wijzigen, maar ook de diverse injecties en laserbehandelingen.

De bedoeling is uitnodigende reclame over cosmetische ingrepen te vermijden en enkel strikt gereglementeerde informatie toe te staan. Ook aanlokkelijke reclame over injecties en laserbehandelingen moet worden voorkomen.

Om die reden dient de definitie van cosmetische ingreep te worden verruimd.

Daartoe strekt dit amendement.

Nr. 4 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 2

Een nieuw streepje toevoegen, luidende :

« — reality-tv-uitzending : televisiegenre waarbij meestal in de vorm van een soap het dagelijkse leven van onbekende of bekende personen wordt gevolgd. »

Verantwoording

Aangezien het wetsvoorstel van toepassing is op reality-tv-uitzendingen, moet via dit amendement worden omschreven wat onder dit soort van programma wordt verstaan.

Nr. 5 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 3

Dit artikel aanvullen met een nieuw streepje, luidende :

« — onverschillig welke personen die reclame maken zoals gedefinieerd in artikel 2. »

Verantwoording

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is van toepassing op de beoefenaars van de geneeskunde en de tandheelkunde die cosmetische ingrepen uitvoeren.

De instellingen die een beroep doen op de diensten van deze beroepsbeoefenaars moeten eveneens de bepalingen van dit voorstel naleven.

Het is evenwel mogelijk dat ook andere beoefenaars reclame zouden kunnen maken voor cosmetische ingrepen.

In de Gouden Gids is bijvoorbeeld een rubriek over schoonheidsinstituten aangemaakt waarin verschillende beroepscategorieėn opgenomen zijn.

Voor zover het wetsvoorstel enkel de beoefenaars van de geneeskunde en de tandheelkunde alsook de instellingen die hen tewerkstellen beoogt, zou dergelijke reclame niet onder het wetsvoorstel vallen.

Het lijkt de indieners van dit amendement dan ook opportuun om het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot deze situaties.

Door dit amendement is het wetsvoorstel tevens van toepassing op om het even welke personen in het algemeen die reclame maken voor cosmetische ingrepen.

Nr. 6 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 4

In dit artikel de woorden « persoonlijke reclame » telkens vervangen door de woorden « persoonlijke informatie ».

Verantwoording

Daar we de mogelijkheid willen laten bestaan om inlichtingen te verstrekken die de beroepsbeoefenaar of de aard van zijn beroepspraktijk kenbaar maken, zijn de indieners van dit amendement van mening dat het gebruik van de term « persoonlijke informatie » zich beter leent dan de term « persoonlijke reclame » voor wat we hier beogen. Het komt er immers op aan de mogelijkheid de laten bestaan om een minimum aan informatie te geven, wat strikt genomen niet als reclame kan worden beschouwd.

Het gaat bijgevolg om een terminologische correctie.

Nr. 7 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN TILMANS

Art. 4

Het vijfde lid aanvullen met de volgende zin :

« Wanneer de persoonlijke informatie wordt gerealiseerd in het kader van een instelling die een beroep doet op de diensten van beoefenaars van de geneeskunde of de tandheelkunde, moet de naam van de beoefenaar die de cosmetische ingreep uitvoert, worden vermeld. »

Verantwoording

De indieners van dit amendement wensen dat de persoonlijke informatie die wordt verspreid door de instellingen die een beroep doen op beroepsbeoefenaars die cosmetische ingrepen uitvoeren, de naam van die beoefenaars vermeldt.

Aangezien die instellingen meestal een beroep doen op verschillende beroepsbeoefenaars, moet worden voorkomen dat er bij de patiėnten verwarring ontstaat over de titel en de opleiding van de beoefenaar die de ingreep uiteindelijk zal uitvoeren. De associatie van de naam van de beoefenaar met zijn titel en zijn opleiding voorkomt dergelijke verwarring.

Christine DEFRAIGNE.
Dominique TILMANS.