4-59

4-59

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la possibilité offerte par le réseau Royal Hospitals de subir des scanners complets» (nº 4-563)

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Vandaag komt het medische vakblad De Huisarts met het verhaal dat een total bodyscan ook in ons land kan. Royal Hospitals, een bedrijf met hoofdkantoor in Brussel, biedt deze service aan. Royal Hospitals biedt twee verschillende formules aan, waarvan de kostprijs varieert tussen 2500 en 3500 euro. Dat is veel geld en een pak meer dan de total bodyscans in het buitenland. Dit is een pak geld voor iets wat, bij een negatief resultaat, de patiënt de illusie verstrekt dat hij of zij kerngezond is. Het wekt de indruk bij de patiënten, of moet ik helaas zeggen cliënten, dat artsen die getrouw volgens de internationale medische richtlijnen werken, slecht bezig zijn. Een total bodyscan of het blind testen in het algemeen druist ook in tegen de medische wetenschap. Elke test of elk onderzoek moet men kaderen in termen van sensitiviteit, specificiteit, negatief predictieve en positief predictieve waarde. Een enorme impact op de test is dan ook nog de prevalentie van een eventuele op te sporen ziekte. Deze criteria zijn samen vervat in het theorema van Bayes.

De werkwijze die hier aangeboden wordt, is alles behalve evidence-based, zodat deze praktijken eigenlijk niet meer of minder zijn dan platte geldklopperij. Waarom zijn een viersterrenhotel en vervoer per taxi anders nodig? Bovendien wordt deze preventieve behandeling - terecht - niet terugbetaald, zodat het voor vele mensen een financieel zware dobber is. Want wie niet zo'n scan laat uitvoeren, krijgt misschien - totaal onterecht - de indruk dat hij of zij niet alles doet om gezond te blijven.

Bovendien spreekt Royal Hospitals ook ziekenhuizen en artsen aan om mee te stappen in dit verhaal. En dat kan mijns inziens niet. Een arts mag volgens mij enkel preventieve handelingen uitvoeren waarvan hij weet dat ze wetenschappelijk gestaafd zijn. Preventieve total bodyscans zijn dat niet.

1. Wat denkt de minister van de preventieve bodyscans en de praktijken van Royal Hospitals?

2. Plant de minister hier iets aan te doen? Zo ja, wat? Zo neen, waarom niet?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Uiteraard ben ik voorstander van preventie op het vlak van gezondheid. Ik heb recentelijk trouwens concrete maatregelen ter zake genomen, meer bepaald in het kader van het Kankerplan.

Een preventieve maatregel is alleen aanvaardbaar als hij gebaseerd is op formele wetenschappelijke bewijzen die kunnen aantonen dat de maatregel het aantal ziektegevallen en/of het sterftecijfer bij de bevolking vermindert. Bovendien moet de maatregel financieel verantwoord zijn.

Van het initiatief van Royal Hospitals om bij een check-up systematisch een volledige bodyscan uit te voeren, is het preventieve belang niet wetenschappelijk bewezen. Bovendien leidt de prijs ervan ook tot onaanvaardbare sociale verschillen.

Que peut-on faire ? D'une part, ces prestations ne sont évidemment pas remboursées par l'assurance maladie-invalidité mais, d'autre part, cette société utilise des moyens financés par celle-ci. Un effet pervers et inacceptable de cette situation pourrait être, par exemple, l'apparition de files pour l'utilisation de matériel. Je prendrai donc contact à cet égard avec l'INAMI. Comme vous le savez, l'Union européenne débat actuellement d'une directive relative à la mobilité des patients et les objections majeures portent notamment sur des raisons semblables : financement, files, etc.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Het gaat hier ook om een deontologische kwestie. Artsen moeten een deontologie respecteren. In die zin zal ik als arts de Orde der geneesheren hierover een advies vragen.