4-59

4-59

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JANUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat: de situatie in Gaza

Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Gaza» (nr. 4-569)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt van België in het kader van het conflict te Gaza» (nr. 4-571)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Gaza» (nr. 4-572)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (PMOI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties» (nr. 4-564)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel» (nr. 4-566)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de stijgende personeelskosten voor de politiezones» (nr. 4-565)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het aanbieden van total bodyscans door Royal Hospitals» (nr. 4-563)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kosten voor de patiënt voor een borstreconstructie» (nr. 4-567)

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van Strafvordering
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (Stuk 4-1090)
Evaluatie van de thematische verloven (Stuk 4-944)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financieringswijze van de centra voor menselijke erfelijkheid» (nr. 4-574)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de overvolle treinen tussen Aarlen en Luxemburg tijdens de spitsuren» (nr. 4-559)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over «de racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding» (nr. 4-568)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «testen van farmaceutische producten op mensen in Afrika» (nr. 4-560)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers» (nr. 4-570)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister van Klimaat en Energie over «de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)» (nr. 4-562)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie» (nr. 4-573)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan de minister van Klimaat en Energie en aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude over «het fiscale voordeel voor zonnepanelen» (nr. 4-575)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de abortusarts» (nr. 4-643)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het kadaster van de medische beroepen» (nr. 4-645)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stand van zaken betreffende het afschaffen van het uitgangsexamen kinesitherapie» (nr. 4-646)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders» (nr. 4-648)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «het uitreiken van taalattesten door SELOR met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal» (nr. 4-652)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven» (nr. 4-651)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de implementatie van de bepalingen van de Europese universeledienstrichtlijn (2002) over de gelijkwaardige toegang van personen met een handicap tot openbare telefoondiensten» (nr. 4-650)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het opsluiten van gezinnen in gesloten centra» (nr. 4-649)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Binnenlandse Zaken over «takelkosten voor artsen» (nr. 4-644)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het verwerven door politiemensen van een SELOR-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal» (nr. 4-653)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap» (nr. 4-654)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de vertegenwoordiging van de Vlaamse dovengemeenschap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap» (nr. 4-655)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Mededeling van koninklijke besluiten
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen