4-57

4-57

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JANUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde bestemming van de oude rijkswachtkazerne in BruggeĽ (nr. 4-624)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - De oude rijkswachtkazerne aan de Predikherenrei in Brugge staat al enkele jaren leeg. Diverse plannen werden gelanceerd, maar niet een ervan werd tot op heden uitgevoerd.

De site is gelegen in het centrum van Brugge, op een plaats waar er een acuut parkeerprobleem is. Het stadsbestuur van Brugge plant op deze site een ondergrondse parking voor 200 voertuigen. Ook de handelaars uit de buurt zijn hier vragende partij voor. Daarnaast zijn er ook plannen om op de site een nieuw gebouw voor het Rijksarchief Brugge te bouwen. Dat is geen overbodige luxe, want de huidige behuizing is echt te klein. Een nieuw en aangepast gebouw kan de nood aan betere huisvesting voor het Rijksarchief oplossen.

De plannen kunnen rekenen op de goedkeuring van het Brugse stadsbestuur, maar het project kreeg een negatief advies van de Inspectie van FinanciŽn.

Volgt de minister de plannen om op die site een ondergrondse parking en een nieuw gebouw voor het Rijksarchief te bouwen?

Wat zijn de redenen van het negatief advies van de Inspectie van FinanciŽn?

Welke voorstellen heeft de minister om op deze site op korte termijn iets te realiseren?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

Mijn medewerkers en ik volgend dit project voor de renovatie van het federale onroerende patrimonium en voor een nuttige herbestemming van een historisch waardevol gebouw van nabij.

De Regie der Gebouwen heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de studie, de bouw en de financiering van het Rijksarchief en de bouw van een ondergrondse parking. De Inspectie van FinanciŽn meent dat de prijs van de offerte die op grond van de bovenvermelde procedure als beste offerte wordt voorgesteld, te hoog is. Aangezien de aanbestedingsprocedure nog loopt, moet de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd bij het verstrekken van informatie over dit project.

Het Rijksarchief te Brugge heeft dringend nood aan een nieuw onderkomen. De Ministerraad heeft zich eerder al akkoord verklaard voor die nieuwe huisvesting op de vermelde site. De bouw kan snel beginnen indien de thans lopende aanbestedingsprocedure tot gunning van het project leidt. Daarom heeft de minister van FinanciŽn bij de minister van Begroting een beroep ingesteld tegen het negatieve advies van de Inspectie van FinanciŽn. Indien een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden uitgeschreven zal dit ongetwijfeld leiden tot een aanzienlijke vertraging van het project.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik begrijp dat procedures moeten worden gevolgd, maar er moet dringend iets gebeuren met de site. De noden zijn groot. Ik hoop dat het project niet op de lange baan wordt geschoven.