4-53

4-53

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp betreffende de continu´teit van de ondernemingen (Stuk 4-995) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Ordemotie

Wetsontwerp betreffende de continu´teit van de ondernemingen (Stuk 4-995) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de continu´teit van de ondernemingen (4-995)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continu´teit van de ondernemingen (4-995)

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal (Stuk 4-1057)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van programmawet (Stuk 4-1050) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-1051) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-1040)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-1052)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (Stuk 4-1050) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-1051) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-1052)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Stuk 4-1054) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (Stuk 4-1055) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (Stuk 4-1056) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (Stuk 4-1055) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (Stuk 4-1056) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Sfia Bouarfa, Stuk 4-77)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid (van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Sfia Bouarfa, Stuk 4-681)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys, Stuk 4-495)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, ž4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (van de heer Wouter Beke c.s., Stuk 4-787)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas, Stuk 4-692)

Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (van de heer Pol Van Den Driessche c.s., Stuk 4-1049)

Bespreking

Berichten van verhindering

Bijlage

Ontwerp van programmawet (Stuk 4-1050) (Evocatieprocedure) - Amendementen
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-1051) (Evocatieprocedure) - Amendementen