4-50

4-50

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes (Doc. 4-167) (Art. 81, alinéa 3, et art. 79, alinéa premier, de la Constitution)

Discussion générale

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), rapporteur. - De plenaire vergadering van de Senaat keurde op 22 mei 2008 het geamendeerde wetsvoorstel van de heer Brotchi goed met eenparigheid van de 46 uitgebrachte stemmen en zond het diezelfde dag over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Kamer heeft dit ontwerp eenparig geamendeerd tijdens haar plenaire vergadering van 20 november jongstleden. Artikel 3 werd in die zin gewijzigd dat de activiteit van de leden van de erkenningscommissies en de beroepskamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van de huisartsen wordt geëvalueerd op het moment van hun benoeming. Op die wijze wordt de vrees weggewerkt dat de goedkeuring van het wetsontwerp een invloed zou hebben op de huidige samenstelling van de Hoge Raad. Ook werd de datum van inwerkingtreding vastgelegd op de eerste dag van de derde maand die volgt op de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Het geamendeerde ontwerp werd op 21 november 2008 teruggezonden naar de Senaat.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden besprak het geamendeerde wetsontwerp tijdens haar vergadering van 26 november 2008, met toepassing van de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement van de Senaat, werd de commissie slechts gevat voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk aangenomen wetsontwerp en, wat andere bepalingen betreft, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De heer Brotchi verwijst naar de preciseringen die door de Kamer van volksvertegenwoordigers werden aangebracht aan het wetsvoorstel zoals het aanvankelijk door de Senaat werd goedgekeurd. Hij benadrukt dat deze preciseringen het gevolg zijn van amendementen die door de regering werden ingediend. Deze amendementen zijn tot stand gekomen met zijn medewerking en vanzelfsprekend stemt hij dan ook in met de preciseringen die werden aangebracht in het wetsontwerp.

De commissie besliste met 10 stemmen bij 1 onthouding om in te stemmen met het wetsontwerp in zijn geheel, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

-La discussion générale est close.