4-50

4-50

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over ęmensen zonder papierenĽ (nr. 4-495)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Tijdens de plenaire vergadering van 20 november jongstleden hebben een aantal collega's en ikzelf de ministers Turtelboom en Arena al ondervraagd over het uitblijven van een duurzame oplossing voor de mensen zonder papieren, die nu onderdak hebben moeten vinden in de gebouwen van de ULB in Elsene. Ik ondervraag de betrokken ministers nu al bijna acht maanden over dit dossier en ik krijg steeds opnieuw zeer uiteenlopende antwoorden. Ook vorige week raakten beide ministers het niet eens. Aangezien er voor de betrokkenen nog steeds geen oplossing is gevonden, acht ik mij genoodzaakt mijn vraag voor te leggen aan het hoofd van de regering.

Minister Arena wees er in haar antwoord vorige week op dat een omzendbrief met objectieve criteria voor regularisatie nog steeds uitblijft. Op die bewuste omzendbrief wachten we nu al maanden. Nochtans staan de criteria waaraan moet worden voldaan, duidelijk in het regeerakkoord omschreven. Politiek getouwtrek en electorale overwegingen zijn mijns inziens dan ook de enige reden voor het uitblijven van die omzendbrief.

De wanhoop bij de mensen zonder papieren neemt ondertussen toe; tegenover de gedane beloftes staat immers alleen een non-beleid. In Elsene dreigen nog steeds honderden mensen, waaronder vrouwen en kinderen, op straat te worden gezet. De open centra in ons land zitten overvol en minister Arena moet aanhoudend op zoek naar creatieve oplossingen om het probleem van overbevolking op te lossen. Dat volstaat echter duidelijk niet.

Al acht maanden lang probeer ik rustig te blijven bij dit dossier en tracht ik ministers te ondervragen, die mij geen antwoord geven. Ik ben overigens niet de enige die wacht. Honderdduizend mensen zonder papieren wachten op het ogenblik waarop de regering haar beloftes nakomt. Ik had dan ook gehoopt dat de premier ten minste het fatsoen kon opbrengen om te luisteren naar mijn vraag en mij een duidelijk antwoord te geven. Hij hoeft het niet voor mij te doen, maar wel voor al die mensen die nu, helaas, vaak op straat moeten leven.

Minister Arena besliste deze week dat mensen die al lang in procedures zitten - vijf jaar voor alleenstaanden en vier jaar voor gezinnen met kinderen - moeten overschakelen van de materiŽle hulp in open centra en lokale opvang naar financiŽle steun van OCMW's. Dat is verdedigbaar. Die mensen hadden al lang geregulariseerd moeten zijn, zeker in het licht van het huidige regeerakkoord.

Toch roept de beslissing nog veel vragen op. Zullen die mensen wel voldoende ondersteund worden in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle woning op de woningmarkt? Zullen ze daar voldoende tijd voor krijgen? Dreigen ze niet op straat te worden gezet of in de handen van huisjesmelkers terecht te komen? Is dit trouwens geen lightversie van regularisatie, waarbij aan de mensen opnieuw hoop wordt gegeven op een duurzame regeling, die er misschien niet komt?

Wanneer zal de regering eindelijk haar beloften nakomen en in uitvoering van het regeerakkoord een omzendbrief publiceren?

Is de eerste minister bereid zijn volle gewicht in de schaal te werpen en in dit dossier eindelijk verantwoordelijkheid op te nemen, zodat het regeerakkoord eindelijk kan worden uitgevoerd, aangezien de bevoegde minister dat duidelijk niet doet?

De heer Yves Leterme, eerste minister. - We beschikken over een hele regeerperiode om het regeerakkoord uit te voeren. Het is onze ambitie om dit project in de loop van de regeerperiode uit te voeren. We hebben al vaak gezegd dat het echt niet goed is om zich vast te pinnen op deadlines, maar gelet op de menselijke drama's die zich afspelen, mogen wij zeker ook niet talmen.

Ik heb vandaag nog een afspraak met de twee betrokken ministers om het dossier nogmaals te behandelen en tot een consensus te komen. Het is een publiek geheim dat tussen delen van de samenleving, en dus ook tussen de politici, verschillende meningen bestaan over wat moet gebeuren.

Wij zullen het regeerakkoord uitvoeren, maar we moeten het nog hebben over de wijze waarop. Er is vandaag al een wetgeving, een regelgeving, een rondzendbrief en er wordt wel degelijk een beleid gevoerd. We moeten dat beleid echter bijstellen en daarmee mogen we dus niet talmen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik had gevraagd of de premier bereid is om in dit dossier zijn volle gewicht in de schaal te werpen, maar uit het antwoord blijkt duidelijk dat dit niet het geval is. De regering lijkt al maanden op een Mexicaans leger. Het is de taak van de premier duidelijk te maken wie officier is en wie soldaat. Hij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. De Open Vld, of minister Turtelboom, verstopt zich achter CD&V en achter de eerste minister als een Vlaams blok ten opzichte van de Franstaligen. Mevrouw Turtelboom zou lijnrecht staan tegenover minister Arena en minister Milquet.

De premier wil zich niet vastpinnen op deadlines, maar het gaat om deadlines die de regering zichzelf heeft opgelegd. Het parlement heeft daar nooit enige invloed op gehad. Minister Turtelboom heeft die rondzendbrief tegen mei beloofd. Het is nu echter al november en de brief is er nog altijd niet. Ik vrees dan ook dat heel wat mensen, met de winter voor de deur, in de kou zullen blijven staan.