4-941/2

4-941/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

20 NOVEMBER 2008


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER LAMBERT


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 18 en 20 november 2008.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

De Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China betreft de overbrenging van gevonniste personen en werd ondertekend te Brussel op 8 november 2006. De onderhandelingen met het oog op het sluiten van deze overeenkomst zijn van start gegaan in maart 2003.

Het gaat om een klassieke overbrengingsovereenkomst in de zin van het overbrengingsverdrag van de Raad van Europa van 1983 (door BelgiŽ geratifieerd op 6 augustus 1990) waarbij overeenkomstig artikel 4.1 f (stuk Senaat, nr. 4-941/1, p. 11), de toestemming van de gevonniste persoon vereist is. Het betreft geen Overeenkomst met een Staat maar met een Speciale administratieve Regio.

III. BESPREKING

De heer Ceder vreest dat, indien de toestemming van de gedetineerde wordt gevraagd voor de overbrenging, er eenrichtingsverkeer zal ontstaan, zoals dat het geval was voor de bilaterale overeenkomst met betrekking tot de overbrenging van gevonniste personen van 1997 tussen BelgiŽ en Marokko. Deze werd trouwens aangepast door een aanvullend Protocol die overbrenging zonder toestemming van de gevonniste persoon mogelijk maakt (stuk Senaat, nr. 4-940/2).

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden aangenomen met 12 stemmen bij 1 onthouding.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Geert LAMBERT. Marleen TEMMERMAN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 4-941/1 - 2007/2008)