4-247/3

4-247/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

25 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW DURANT

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — In de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende :

« Art. 5bis. — De afdeling wetgeving publiceert onverwijld de in deze titel vermelde adviezen, via een elektronisch informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek.

Zij voegt daarbij de voorstellen, de ontwerpen en de amendementen op deze voorstellen en ontwerpen waarop deze adviezen betrekking hebben.

Indien het advies betrekking heeft op een ontwerp van reglementair besluit, vindt de publicatie slechts plaats indien dat ontwerp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Verantwoording

Er moet worden verwezen naar artikel 5bis in plaats van artikel 6ter, aangezien de artikelen 6 en 6bis niet handelen over de adviesbevoegdheid van de afdeling wetgeving.

De voorgestelde tekst wordt in amendement nr. 2 vereenvoudigd.

Door de tekst onder te verdelen in verschillende leden wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de publicatiewijze van adviezen betreffende wetgevende teksten, en die van adviezen betreffende reglementaire teksten.

Francis DELPÉRÉE.
Isabelle DURANT.

Nr. 3 VAN DE HEER MOUREAUX

Art. 3 (nieuw)

Het voorstel aanvullen met een artikel 3, luidende :

« Art. 3. — Deze wet treedt in werking drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zij is slechts van toepassing op de adviezen bedoeld in artikel 2 die na de inwerkingtreding zijn uitgebracht. »

Verantwoording

Wat de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel betreft, lijkt het nodig om zowel te voorzien in een zekere termijn vóór de inwerkingtreding (om de nodige technische maatregelen te treffen), als te bepalen dat de nieuwe maatregel slechts geldt voor de adviezen die na de inwerkingtreding zijn uitgebracht (aangezien de teksten waarop de adviezen betrekking hebben op hetzelfde ogenblik gepubliceerd moeten worden).

Philippe MOUREAUX.

Nr. 4 VAN DE HEER DELPÉRÉE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — In de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt een artikel 5bis ingevoegd luidende :

« Art. 5bis. — De afdeling wetgeving publiceert onverwijld de adviezen die zij uitbrengt en die in deze titel worden vermeld, via een elektronisch informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek.

Zij voegt daarbij de voorstellen en de amendementen op de voorstellen en ontwerpen waarop deze adviezen betrekking hebben.

Als het advies betrekking heeft op een voorontwerp, vindt de publicatie slechts plaats wanneer het ontwerp wordt ingediend.

Als het advies betrekking heeft op een ontwerp van reglementair besluit, vindt de publicatie slechts plaats indien dat ontwerp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Verantwoording

Dit amendement vervangt amendement nr. 2 waarop het enkele technische correcties aanbrengt.

Francis DELPÉRÉE.