4-49

4-49

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-482)

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Child Focus heeft met de steun van de Koning Boudewijnstichting en in nauwe samenwerking met de politie in november 2007 een studie over de alleenreizende minderjarigen uitgebracht onder de titel De Luchthaven, een veilige plek voor alleenreizende minderjarigen?. In de studie komt de problematiek aan bod van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met heel wat aanbevelingen in verband met opvang, sensibilisatie, detectie, rol van de voogd, enzovoorts.

Na een overigens bijzonder interessant werkbezoek dat ik aan de luchthaven heb gebracht, heb ik samen met verschillende collega's van zowel meerderheid als oppositie in juli van dit jaar een resolutie ingediend, waarin we een taskforce voor de niet-begeleide minderjarigen vragen.

Volgens De Standaard van 3 mei 2008 stond de minister positief tegenover de vraag naar een taskforce voor niet-begeleide minderjarigen en verklaarde ze dat ze dat punt eerstdaags met collega's en de diensten zou bespreken.

Ook in de beleidsnota van de minister van Migratie- en Asielbeleid staat dat er specifieke aandacht zal gaan naar de groep van de niet-begeleide minderjarigen. Ook in die nota is sprake van de oprichting van een taskforce `met als doel de vertaling en implementatie van verschillende projecten te onderzoeken, met in het bijzonder een bewustmaking van alle betrokkenen en de eerstelijnsactoren op de luchthaven voor de problematiek van de alleenreizende minderjarigen.'

Ik verwijs ook naar het tweede punt van mijn resolutie 4-875, waarin ik de federale regering vraag om werk te maken van de concrete aanbevelingen die in een bijlage waren opgenomen. Het ging met name over `het onderzoek van de federale politie en Child Focus ten einde de niet-begeleide minderjarigen beter te beschermen, meer bepaald door beter zicht te krijgen op die minderjarigen en alleenreizenden; de signalen te herkennen van een mogelijk risico op slachtofferschap van mensenhandel en de niet-begeleide minderjarigen naar de juiste opvang te verwijzen'.

Ik had graag van de minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

Wanneer zal de taskforce worden opgericht? De minister kondigde de taskforce al aan in mei vorig jaar en ik stel vast dat ze dat opnieuw doet in haar recente beleidsbrief.

Wie zal vertegenwoordigd zijn in de taskforce?

Welke aanbevelingen zal de minister overnemen uit de studie van Child Focus? De resolutie werd mede ondertekend door de collega's Collas, Lijnen, Moureaux, Lambert, Durant, Piryns en de Bethune, wat aantoont dat de resolutie breed gesteund wordt.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid. - Ik onderzoek inderdaad de mogelijkheid om een taskforce op te richten. Ik ben echter niet de enige minister die ter zake bevoegd is. Over de concrete vorm van de taskforce ben ik aan het overleggen met de minister van Justitie, die bevoegd is voor de voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, en met de minister van Binnenlandse Zaken die als toezichthoudende minister van de federale politie betrokken is.

Vanzelfsprekend zullen de vertegenwoordigers van de bevoegde ministers, van hun respectieve administraties, van Child Focus, van de federale luchtvaartautoriteiten in deze taskforce moeten zetelen. Wij zullen de taskforce belasten met het onderzoek en de uitvoering van de aanbevelingen die geformuleerd zijn naar aanleiding van de studie De luchthaven, een veilige plek voor alleenreizende minderjarigen?. Die aanbevelingen hebben als doel de dagelijkse praktijk van alleenreizende minderjarigen te optimaliseren. De studie doet een twintigtal aanbevelingen. Ik wil de taskforce niet onmiddellijk in een keurslijf dwingen. De taskforce bepaalt beter zelf welke aanbevelingen bij voorrang moeten worden gerealiseerd en welke maatregelen daartoe moeten worden genomen. Uiteraard zal de taskforce in overleg met de twee andere bevoegde ministers worden opgericht.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - De minister heeft de intentie om een taskforce op te richten, maar wil nog overleg met de andere bevoegde ministers. Ik zal na dat overleg op de zaak terugkomen. Misschien kunnen we de taskforce in de commissie uitvoeriger behandelen naar aanleiding van de bespreking van de beleidsbrief van de minister. De minister heeft dan wellicht al een beter zicht op de concrete oprichting van de taskforce.