4-49

4-49

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap» (nr. 4-475)

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Sinds het verslag van de koninklijke bemiddelaars is er een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, of concreter gezegd, een dialoog binnen een groep van twaalf waarbij aan Vlaamse kant de delegatie is samengesteld uit afgevaardigden van de Vlaamse en de Brusselse regering en aan Franstalige kant uit de verschillende Franstalige partijen. De onderhandelaars moeten slagen in wat na vijftien maanden regeringsonderhandelingen niet is gelukt, namelijk een akkoord over de staatshervorming bereiken. De voorzitters van de delegaties zijn de Vlaamse minister-president en de voorzitter van de Senaat. De minister van Justitie is als vicepremier, en vooral als minister van Institutionele Hervormingen, ook betrokken bij het overleg. Wat is de stand van zaken van dat overleg? Er werd opgeroepen tot discretie, maar af en toe zijn er toch echo's van dat overleg in de pers. Zo lees ik dat aan Franstalige kant gezegd wordt dat minister-president Peeters de zaak leidt als een kmo en dat men niet goed bezig is. Anderzijds lees ik dat Vlaams minister Vandenbroucke zegt dat de sfeer goed is. Aan Vlaamse kant lees ik ook dat Brussels minister Guy Vanhengel zegt dat er nog niet veel is mislukt omdat er nog niets is gebeurd.

Wat werd reeds besproken tijdens deze dialoog? Kan de minister mij een concrete opsomming geven?

Wordt op dit overleg ook gesproken, zij het zijdelings, over het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde en over de benoeming van drie kandidaat-burgemeesters in de randgemeenten?

Ten slotte, bestaan reeds akkoorden over bepaalde deelaspecten? Er werd immers gezegd dat er voor de verkiezingen van 2009 wellicht geen akkoord over een grote staatshervorming zal zijn, maar dat eventueel akkoorden gesloten zullen worden over deelaspecten, die eventueel al kunnen worden goedgekeurd door Kamer en Senaat. Zo ja, over welke deelaspecten zijn er akkoorden, en wat behelzen ze?

Vice-premier Reynders heeft vorige week in de Kamer een verklaring afgelegd zonder veel te zeggen. Hij zei enkel dat de sfeer niet slecht was, en beter dan de sfeer die heerste tijdens de vijftien maanden onderhandelen na de verkiezingen. Hij zei wel dat men `naar het federaal parlement zou komen met één, twee of drie voorstellen'.

Wanneer mogen we die voorstellen in het federale parlement verwachten?

Voor alle duidelijkheid: mijn vragen gaan dus niet over de sfeer die in dit forum heerst, maar wel over de stand van zaken op inhoudelijk vlak.

De heer Jo Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen. - Ik kan het geachte lid meedelen dat de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap gevoerd wordt tussen een Vlaamse en een Franstalige delegatie, waarbij de federale regering als dusdanig niet betrokken is. De federale ministers van institutionele hervormingen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de dialoog bij te wonen.

De dialoog vindt plaats binnen de contouren van het rapport van de koninklijke bemiddelaars.

De dialoog werkt aldus aan het sluiten van deelakkoorden, die geplaatst moeten kunnen worden in een grondige staatshervorming.

Het welslagen van de dialoog is enkel mogelijk door het respecteren van een strikte confidentialiteit, zoals overigens expliciet gevraagd in de verklaring van 5 september van de Vlaamse regering.

De federale regering zal geen initiatieven nemen in het BHV-dossier. De hangende parlementaire procedures staan los van de regering. De benoeming van de drie kandidaat-burgemeesters in de randgemeenten betreft een bevoegdheid van de Vlaamse regering.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Minister Vandeurzen zegt even weinig als zijn collega Reynders. Ik veronderstel dat minister Vandeurzen, die uitgenodigd is op de vergaderingen, op elke vergadering aanwezig is?

De heer Jo Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen. - Minister Reynders en ikzelf hebben afgesproken dat minstens één van ons beiden aanwezig is.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het probleem is dat, hoewel de federale regering toch bij het overleg betrokken is via de vice-premiers Vandeurzen en Reynders, het parlement de regering niet mag controleren op dat punt. Ik besluit er enkel uit dat op het ogenblik nog geen enkel resultaat is bereikt.