4-49

4-49

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de resultaten van de Raad Landbouw» (nr. 4-469)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen» (nr. 4-474)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap» (nr. 4-475)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over «het levenloos geboren kind» (nr. 4-478)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het verdrijven van honderden mensen zonder papieren» (nr. 4-477)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB» (nr. 4-481)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het verdrijven van honderden mensen zonder papieren» (nr. 4-471)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de politieke en militaire situatie in Afghanistan» (nr. 4-476)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de recente studie over de drugsproblematiek in de Euregio Maas-Rijn» (nr. 4-479)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten» (nr. 4-480)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het eenheidsstatuut» (nr. 4-473)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-482)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het onthaal van personen met beperkte mobiliteit in het station van Jambes-Namen» (nr. 4-472)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de wenselijkheid om rijstroken te reserveren voor wagens met meer dan twee passagiers» (nr. 4-470)

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 4-836)

Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken K. 52-0037 en 52-0039) (Stukken 4-856 4-857)

Bespreking

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 4-836)

Uitslag van de geheime stemming

Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat

Internationale dag van de rechten van het kind

Vervolging ten laste van een lid van de Senaat

Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"

Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat

Uitslag van de geheime stemming

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken K. 52-0037 en 52-0039) (Stukken 4-856 4-857)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de Nationale Delcrederedienst» (nr. 4-542)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ontoegankelijkheid van wachtdiensten van dokters en apothekers voor dove en slechthorende burgers» (nr. 4-535)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «tolken gebarentaal in ziekenhuizen» (nr. 4-539)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers» (nr. 4-533)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom» (nr. 4-541)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones» (nr. 4-543)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid» (nr. 4-547)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's» (nr. 4-546)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het nationaal actieplan in de strijd tegen genitale verminkingen» (nr. 4-536)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «een goedkoper tarief voor blinden en slechtzienden voor het inlichtingennummer van Belgacom» (nr. 4-534)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de toegankelijkheid van de stations van De Pinte en Waregem voor personen met een beperkte mobiliteit» (nr. 4-537)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de nieuwe dienstverlening van de NMBS voor mensen met een beperkte mobiliteit» (nr. 4-538)

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het invoeren van een autovignet» (nr. 4-540)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement