4-46

4-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij» (nr. 4-454)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - In uitvoering van artikel 14 van de wet van 22 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, werd met deze laatste op 4 april 2003 een beheerscontract gesloten. Ik doe trouwens opmerken dat we inmiddels weten dat bepaalde elementen ervan niet worden nageleefd. Overeenkomstig paragraaf 2 van datzelfde artikel heeft dit beheerscontract een duur van vijf jaar.

Het beheerscontract van 2003 is ingegaan op de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 21 mei 2003. Het is derhalve afgelopen op 21 mei 2008. Het directiecomité diende de minister dus uiterlijk op 21 november 2007 een nieuw beheerscontract voor te leggen. Voor zover wij kunnen nagaan, is tot op heden echter nog altijd geen nieuw beheerscontract verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Weliswaar bepaalt de wet dat, indien bij het verstrijken van het beheerscontract geen nieuw beheerscontract in werking treedt, het verlopen beheerscontract van rechtswege verlengd wordt tot op het ogenblik dat een nieuw beheerscontract in werking treedt. Deze bepaling ontslaat het directiecomité en de minister evenwel niet van de verplichting om een nieuw beheerscontract te sluiten.

Heeft het directiecomité uiterlijk op 21 november 2007 een nieuw voorstel van beheerscontract aan de bevoegde minister voorgelegd? Welke zijn de krachtlijnen van dit voorstel, inzonderheid waar het afwijkt van het verlopen beheerscontract?

Heeft de minister dit ontwerp van beheerscontract inmiddels goedgekeurd? Heeft hij het geamendeerd en zo ja, hoe? Bestaan er geschilpunten tussen het directiecomité en de minister?

Waarom is tot op heden nog geen nieuw beheerscontract voor de Nationale Loterij in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Tijdens de besprekingen met het oog op de regeringsvorming opteerden het directiecomité en de raad van bestuur van de Nationale Loterij ervoor de formateur alvast een memorandum toe te sturen. Ik werd daarvan uiteraard in kennis gesteld zodra ik het toezicht op de Nationale Loterij kreeg.

Het memorandum in kwestie wil vooral de aandacht van de politieke verantwoordelijken vestigen op de noodzaak om de Europese regelgeving goed te volgen en mee aan te sturen en de Belgische wetgeving ter zake te moderniseren en te vervolledigen. Bovendien wijst het memorandum op de wijzigende marktomgeving en op de noodzaak om de Nationale Loterij de nodige soepelheid te bieden, zodat ze vlot kan inspelen op de snel wijzigende marktomstandigheden.

Er zijn intussen al gesprekken gevoerd met de Nationale Loterij over mogelijke toekomstige beleidsoriëntaties, onder meer op het vlak van de subsidiëring en de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen op het internet. Deze besprekingen moeten in de maand december leiden tot een ontwerp voor een nieuwe beheersovereenkomst.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord en neem aan dat er de eerstkomende maanden dan toch een nieuw beheerscontract uit de bus zal komen.