4-43

4-43

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 15 OKTOBER 2008 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, zie stuk Kamer 52-1470/6.)

De voorzitter. - Artikel 2 luidt:

Op dit artikel hebben mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens amendement 1 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel hebben mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens amendement 2 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel hebben mevrouw Piryns en de heer Daras amendement 7 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel hebben mevrouw Piryns en de heer Daras amendement 8 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Artikel 4 luidt:

Op dit artikel hebben mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens amendement 3 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Artikel 8 luidt:

Op dit artikel hebben mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens amendement 4 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel hebben mevrouw Piryns en de heer Daras amendement 9 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Op hetzelfde artikel hebben de heer Daras en mevrouw Piryns amendement 10 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens hebben amendement 5 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Mevrouw Vanlerberghe en de heer Martens hebben amendement 6 ingediend (zie stuk 4-963/2) dat luidt:

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Nog meer dan vůůr dit debat dringen wij er nu op aan dat de mensen worden gerustgesteld en dat er geen verwarring meer wordt gezaaid, zoals de heer Beke daarnet nog deed. De heer Beke wil de maatregelen bespreken in de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden. Als voorzitter heeft hij het volste recht om de agenda van de commissie te bepalen. De staatssecretaris zegt echter dat de regering een koninklijk besluit zal uitwerken, maar dan is er natuurlijk geen bespreking nodig in de commissie. Er heerst dus totale verwarring. Daarom dringen wij nogmaals aan op duidelijkheid. Tot de maatregel voor uitbreiding van de garantie tot 100 000 euro werkelijk in een besluit wordt vastgelegd, wachten wij samen met de burgers angstig af. Het is immers niet altijd duidelijk of iedereen in deze regering op dezelfde lijn zit. Wij zijn in elk geval ongerust, want de heer Beke heeft, als lid van een meerderheidspartij, een andere versie gegeven dan de staatssecretaris. We vragen vandaag duidelijkheid om alle discussies te vermijden.

Een aantal van onze amendementen hebben betrekking op de volmachten. In tijden van crisis wordt dikwijls gezegd dat te weinig mensen wisten wat zich afspeelde. Een aantal topbankiers met een hoog pie in the sky-gehalte hebben dit geregeld, de anderen hebben het niet gezien. Het lijkt ons dan ook niet opportuun een wet te maken over een bankgarantie en dan volmacht te geven aan een beperkt aantal mensen. Met onze amendementen 1 en 2 vragen we dat overleg wordt gepleegd in de Ministerraad. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de beleidsmensen toekijken hoe anderen beslissen. Wij vragen dan ook de volmachten te beperken. Aangezien de volmachten in de volledige tekst doorlopen, zijn onze vier eerste amendementen gericht op transparantie, meer inspraak en vooral meer verantwoordelijkheid voor de beleidsmensen die nu de problemen moeten oplossen. Ze mogen die taak niet doorschuiven via volmachten.

Amendement 5 is van een andere orde. Ik heb er eerder al naar verwezen en ik apprecieer het dat de regering na de goedkeuring van deze wet een koninklijk besluit zal uitwerken om de bankgarantie uit te breiden van 20 000 euro tot 100 000 euro. Ik ben wel bijzonder ongerust over de uitlating van de heer Beke dat er verschillende ideeŽn leven in verschillende fracties en dat hij, als voorzitter van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden, deze bankgarantie wil bespreken. Dat staat haaks op het voornemen van de regering. Bij mijn weten is de regering dichtbevolkt met CD&V-ministers. Ik zou dus graag vandaag nog duidelijkheid krijgen zodat de mensen gerustgesteld zijn.

De garantie tot 100 000 euro moet en zal er voor iedereen komen, maar we hebben twee verschillende meningen gehoord binnen dezelfde regering. Ik vraag om ons daarover vandaag zekerheid te geven en niet toe te laten dat, ten gevolge van onenigheid binnen de regering, daarover onduidelijkheid zou bestaan. Als wij hier een amendement goedkeuren dat alvast in de wandelgangen voldoende steun geniet, dan zal de Kamer ongetwijfeld bereid zijn om hiervoor terug te keren. Het is nu eenmaal onze taak als reflectiekamer, om iets langer over de dingen na te denken dan de Kamer.

Het zesde amendement gaat over de Belgische spaarders in Luxemburg die te maken hebben met de bankcrisis in IJsland. Ook dat is niet geregeld, ondanks de tussenkomst van premier Leterme bij zijn collega Juncker. Het is heel belangrijk dat dit amendement wordt aangenomen, want niemand twijfelt eraan dat deze mensen evenveel recht hebben op de waarborg als de andere spaarders.

Gisteren zei premier Leterme hier nog dat de regering niemand in de kou zou laten staan. Laten we dit dan vandaag nog in deze wet opnemen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat vanavond niet enkel de banken gerust kunnen slapen, maar ook de miljoenen spaarders.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Onze opmerkingen over het ontwerp heb ik daarstraks al uitvoerig toegelicht. Nu wil ik nog kort onze amendementen toelichten in de hoop dat de meerderheid ze ernstig wil nemen.

De amendementen 7, 8 en 9 die door Ecolo en Groen! samen werden ingediend, moeten samen worden gelezen en gaan over het feit dat er een engagement is aangegaan binnen de EU om de maatregelen in de tijd te beperken, namelijk tot uiterlijk december 2009. Dat moet volgens ons in de wet worden opgenomen.

Amendement 7 heeft tot doel de aan de Koning verleende machtiging in de tijd te beperken. Die machtiging zou slechts mogen gelden tot 30 juni 2009. Dat is voldoende tijd om een werkelijk solide en goed doordachte oplossing voor de crisis uit te werken. Die kans moeten we onszelf gunnen en daarin moeten we blijven geloven.

Amendement 8 strekt ertoe te bepalen dat de door deze wet ingevoerde staatswaarborg voor bedoelde instellingen, slechts geldig is tot 31 oktober 2009. Over die datum is er ook een akkoord op Europees niveau. Nadien zal er weer een mogelijkheid zijn om buiten de urgentie van vandaag, indien nodig, de tekst nog te wijzigen.

Amendement 9 strekt ertoe de geldigheidsduur van de staatsgarantie te beperken tot 30 juni 2009.

De drie amendementen horen, zoals gezegd, samen. Daarnaast hebben we nog amendement 10 ingediend. Dat lijkt ons verantwoord door het feit dat de minister van FinanciŽn niet garandeert dat de regeling ten goede zal komen aan de aandeelhouders.

Het gaat om zeer aanzienlijke bedragen die bij ons, in tegenstelling tot de ons omringende landen, niet geplafonneerd zijn. De aandeelhouders moeten dank zij de door de Belgische Staat opgezette reddingsoperatie, het minste risico lopen. Als de Staat alle risico's op zich neemt, vind ik het maar normaal dat eventuele winsten uit de operatie de Staat ten goede moeten komen en niet de privťaandeelhouders.

-De stemming over de amendementen en over het wetsontwerp in zijn geheel heeft zo dadelijk plaats.