4-42

4-42

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 14 OKTOBER 2008 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

Ik breng in herinnering dat, overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement, de Senaat, door afzonderlijke stemming, overgaat tot de benoeming van:
1. een voorzitter;
2. een eerste ondervoorzitter;
3. een tweede ondervoorzitter;
4. een derde ondervoorzitter;
5. drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 van het Reglement wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 van het Reglement bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Wij gaan eerst over tot de verkiezing van de voorzitter.

Mme Christine Defraigne (MR). - Je propose la candidature de M. Armand De Decker.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Zoals ik daarnet in het Bureau heb gezegd, betwisten wij de kandidatuur van de persoon Armand De Decker niet, maar wel het feit dat hij senaatsvoorzitter zou blijven terwijl hij namens zijn partij actief deelneemt aan de zogenaamde `dialoog van gemeenschap tot gemeenschap'. De heer De Decker heeft uiteraard het volste recht om namens zijn partij aan die dialoog deel te nemen. Iedereen weet hoe delicaat die gesprekken zijn. Ik spreek me ook niet uit over de standpunten die de heer De Decker er zal innemen namens zijn partij. Wij zijn echter wel van oordeel dat zijn mandaat onverenigbaar is met zijn mandaat van voorzitter van een parlementaire assemblee, die per definitie boven het gewoel zou moeten staan. Als een parlementsvoorzitter, die boven het gewoel staat, terzelfder tijd namens zijn partij midden in het gewoel staat, rijst er volgens ons een probleem.

Ik heb dat standpunt op 7 oktober in een brief aan de heer De Decker meegedeeld. Het reglement laat niet toe voor of tegen een kandidaat te stemmen. Als er slechts één kandidaat is, wordt hij automatisch aanvaard. Wij zijn dus genoodzaakt zelf een kandidaat voor te dragen. Ik draag de kandidatuur voor van de heer Coveliers, die ook al heel wat ervaring in het Parlement heeft. Het gaat dus niet om de persoon zelf, maar het engagement namens een partij in een communautaire dialoog is onverenigbaar met de neutraliteit van de voorzitter van welke parlementaire assemblee dan ook.

De voorzitter. - Daar verscheidene kandidaten worden voorgedragen, gaan wij over tot de geheime stemming.

Het lot wijst de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw Dominique Tilmans aan om als stemopnemers te fungeren.

U kunt voor de stemming gebruik maken van het witte stemformulier, waarop u de naam van één kandidaat invult.

Om elke vergissing te vermijden, verzoek ik u om het stembriefje pas in de bus te deponeren op het ogenblik dat uw naam wordt afgeroepen.

De stemming wordt geopend.

De naamafroeping begint met de naam van mevrouw Schelfhout.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De voorzitter. - De stemming is gesloten.

Ik stel voor de vergadering te schorsen in afwachting dat de stemmen geteld zijn.

(De vergadering wordt geschorst om 15.35 uur. Ze wordt hervat om 15.45 uur.)