4-40

4-40

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 18 JULI 2008 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (Stuk 4-680)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform (Stuk 4-863) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 4-865)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Stuk 4-764)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State (Stuk 4-10) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Stuk 4-866) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 4-497)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas, Stuk 4-567)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 4-757)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 4-755)

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Joëlle Kapompolé, Stuk 4-37)

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (van mevrouw Margriet Hermans en de heer Berni Collas, Stuk 4-154)

Bespreking
Bespreking van de amendementen

Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux, Wouter Beke, de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux, Nahima Lanjri en de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-825)

Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-96)

Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (van mevrouw Myriam Vanlerberghe en mevrouw Marleen Temmerman, Stuk 4-241)

Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-337)

Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (van de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 4-438)

Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (van mevrouw Nahima Lanjri c.s., Stuk 4-572)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 4-825)

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (van de heer Dirk Claes c.s., Stuk 4-828)

Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 4-843)

Bespreking

Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-773)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (van mevrouw Marleen Temmerman en mevrouw Sabine de Bethune, Stuk 4-827)

Bespreking

Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-829)

Bespreking

Berichten van verhindering