4-896/1

4-896/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 AUGUSTUS 2008


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar

(Ingediend door de heer Richard Fournaux en mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Recent kwamen twee tragische gebeurtenissen in het nieuws, één in Andenne en het andere in Barvaux. In beide gevallen ging het om jongeren die aanstekergas hadden gesnoven en gewond raakten bij de ontploffing van dat gas.

Deze betreurenswaardige incidenten hebben opnieuw de aandacht gevestigd op het probleem van de verslaving van onze jongeren aan diverse stoffen, zoals drugs.

Het is een maatschappelijk probleem dat ons al lang bezighoudt en waarvoor we waakzaam moeten blijven.

Verschillende gemeenten hebben initiatieven genomen om de verkoop van dat soort producten aan minderjarigen te verbieden.

Jammer genoeg zijn die gemeentelijke reglementen juridisch erg kwetsbaar.

Er bestaat immers geen enkele officiële bepaling die de verkoop van deze producten verbiedt.

De indieners van dit wetsvoorstel stellen dan ook voor dat een lijst wordt vastgesteld van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Aanstekergas zou als eerste op die lijst moeten staan.

Omdat andere producten in de toekomst als drug kunnen worden gebruikt, stellen we voor dat de Koning een lijst vaststelt die geregeld wordt aangepast.

Artikel 6, § 4, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten bepaalt reeds dat het verboden is tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de zestien jaar.

De wet is echter niet alleen van toepassing op voedingsmiddelen, maar ook op gebruiksartikelen die bij het gebruik, hetzij door het innemen van delen ervan, hetzij door het inademen ervan, hetzij door contact met het lichaam een fysiologische uitwerking kunnen hebben (artikel 1, 2º, f)).

Wij menen dan ook dat moet worden vastgesteld welke van die producten niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar wanneer ze kunnen leiden tot gewenning of verslaving.

De Koning moet die lijst echter vaststellen op basis van het wetenschappelijk advies van de Hoge Gezondheidsraad.

De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Voksgezondheid, verstrekt onafhankelijke en wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen, zowel op eigen initiatief als op vraag van de minister.

Één van de bevoegdheidsdomeinen van dat orgaan heeft betrekking op verslavingen.

Wij menen dan ook dat dit advies nuttig kan zijn om de Koning te helpen met het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar wanneer er een verhoogd risico op verslaving bestaat.

De Koning wordt dus belast met het vaststellen, op basis van het eensluidend advies van de Hoge Gezondheidsraad, van de producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Elke persoon die dergelijke producten wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij zestien jaar of ouder is.

Richard FOURNAUX.
Christine DEFRAIGNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten wordt aangevuld met paragraaf 6, luidend als volgt :

« § 6. — De Koning stelt, op basis van het eensluidend advies van de Hoge Gezondheidsraad, de lijst vast van de gebruiksartikelen die bij het gebruik, hetzij dor het innemen van delen ervan, hetzij door het inademen ervan, hetzij door contact met het lichaam een verslavende uitwerking kunnen hebben en die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Elke persoon, die de in het vorige lid bedoelde producten wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij zestien jaar of ouder is. ».

12 juni 2008.

Richard FOURNAUX.
Christine DEFRAIGNE.