4-38

4-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Het Bureau stelt voor volgende week deze agenda voor:

Dinsdag 15 juli 2008 om 15.30 uur

Verklaring van de Regering.

Donderdag 17 juli 2008

's ochtends om 10 uur

Over te zenden door de Kamer
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding; Stuk 4-764/9. (Pro memorie)

Over te zenden door de Kamer - Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State; Stuk 4-10/6. (Pro memorie)

Over te zenden door de Kamer
Wetsvoorstel ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; Stuk 52-1276/1 en 2. (Pro memorie)

Over te zenden door de Kamer - Evocatieprocedure
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1294bis, §2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken; Stuk 52-490/1 en 2. (Pro memorie)

Over te zenden door de Kamer - Evocatieprocedure
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens; Stuk 52-474/1 tot 7. (Pro memorie)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (van mevrouw Christine Defraigne); Stuk 4-497/1 tot 4. (Pro memorie)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas); Stuk 4-567/1 tot 4. (Pro memorie)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (van mevrouw Christine Defraigne); Stuk 4-757/1 tot 4. (Pro memorie)

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (van mevrouw Olga Zrihen c.s.); Stuk 4-755/1 tot 4.

Toe te voegen:

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (van de heer Dirk Claes c.s.); Stuk 4-828/1 tot 4.

Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (van de heer Philippe Mahoux c.s.); Stuk 4-843/1 en 2.

Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (van mevrouw Marleen Temmerman en mevrouw Sabine de Bethune); Stuk 4-827/1 tot 4.

Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.); Stuk 4-829/1 tot 4.

Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (van de heer François Roelants du Vivier c.s.); Stuk 4-773/1 tot 4.

's namiddags om 15 uur

Inoverwegingneming van voorstellen.

Hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.

Vanaf 17 uur: Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

Vrijdag 18 juli 2008

's ochtends om 10 uur

Bespreking van de verklaring van de Regering.

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997; Stuk 4-680/1 en 2.

Over te zenden door de Kamer - Evocatieprocedure
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform; Stuk 52-1257/1 tot 4. (Pro memorie)

Over te zenden door de Kamer - Evocatieprocedure
Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia; Stuk 52-1248/1 en 2. (Pro memorie)

's namiddags om 14 uur

Inoverwegingneming van voorstellen.

Actualiteitendebat en mondelinge vragen.

Hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.

Vanaf 16 uur: Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

Vragen om uitleg:

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - In het Bureau hebben we een discussie gehad over de commissiewerkzaamheden van volgende week.

Onze fractie vraagt dat de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden volgende week samenkomt voor de bespreking van een wetsvoorstel in uitvoering van Octopus I dat nagenoeg door alle partijen in het halfrond werd meeondertekend. In de hoop dat de politieke situatie volgende week opklaart, vind ik het wenselijk dat onze assemblee die werkzaamheden aanvat.

De Senaat heeft ook het verslag ontvangen over het belangenconflict inzake Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook daar zou het onkies zijn de termijnen te verlengen. De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden kan mijns inziens volgende week de bespreking van het verslag aanvatten, zodat we het belangenconflict nog dezelfde week in openbare vergadering kunnen afronden.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het verheugt me dat de heer Lambert onze suggestie in het Bureau over het belangenconflict in plenaire vergadering volgt. De termijn van zestig dagen om in het belangenconflict inzake Brussel-Halle-Vilvoorde tot een vergelijk tussen de Kamer en de COCOF te komen is afgelopen. De voorzitter heeft trouwens bevestigd dat de Senaat het verslag ontvangen heeft en nu dus dertig dagen heeft om een advies uit te brengen.

Bij de bespreking van het vorige belangenconflict inzake Brussel-Halle-Vilvoorde, tussen de Kamer en het Parlement van de Franse Gemeenschap, zei de voorzitter dat een reces in feite de termijnen opschort. Daarom heb ik er nu in het Bureau voor gepleit dat de plenaire vergadering van de Senaat vóór het reces een advies voor het Overlegcomité zou uitbrengen. De voorzitter wees op de onderhandelingen die momenteel gevoerd worden, maar de rol van de Senaat - tenzij men die niet meer ter harte neemt - bestaat er niet in rekening te houden met onderhandelingen die in de coulissen worden gevoerd. We hebben nog ruim de tijd om volgende week het belangenconflict in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden te behandelen en een advies aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Als de Senaat op instigatie van de voorzitter beslist om de behandeling uit te stellen, dan werkt hij mee aan de vertraging van de procedure van het belangenconflict.

Ik weet wel dat de voorzitter bij de onderhandelingen betrokken is, maar daar moeten wij, senatoren, ons bij de behandeling van het belangenconflict weinig van aantrekken. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een voorzitter van een assemblee moedwillig een procedure rekt om de zaak over het reces te tillen. In dat geval zou de Senaat eens te meer zijn rol niet meer vervullen.

Wij vragen dus dat de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden volgende week bijeenkomt om het belangenconflict te behandelen en vooral dat de Senaat beslist vóór het reces een advies uit te brengen. Wij willen niet dat het reces wordt aangegrepen om de termijn nogmaals te verlengen.

M. Philippe Monfils (MR). - Le premier bébé de l'Octopus, assez mal fichu d'ailleurs, selon le Conseil d'État, comportait un certain nombre de dispositions dans ses développements, notamment qu'il fallait rechercher une solution négociée pour BHV et d'autres éléments du même genre.

À moins que le ciel n'explose soudain en un feu d'artifice multicolore, je ne vois pas pourquoi il faudrait commencer à discuter de ce premier projet de régionalisation. L'ensemble étant politiquement globalisé, il est hors de question d'entamer la discussion de ce premier volet de l'Octopus, de nous pencher sur l'avis du Conseil d'État et d'aboutir à une décision. Nous attendrons l'évolution institutionnelle, comme prévu dans les développements de la proposition de loi.

M. Philippe Mahoux (PS). - Le calendrier est déjà bien rempli. En outre, un débat parlementaire risquerait de perturber les discussions. Heureusement, nous disposons d'un mois pour répondre.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De opmerking van de heer Mahoux is veelzeggend: het parlementaire werk mag de onderhandelingen niet vertroebelen. De wet van 9 augustus 1980 legt termijnen op voor de behandeling van een belangenconflict. Ik weet dat de meerderheid, en zeker de PS, alle termijnen opzij wil schuiven. Ik vraag dat de Senaat vóór het reces een advies uitbrengt.

Waarom heeft trouwens de COCOF, nadat het Parlement van de Franse Gemeenschap eerst al een belangenconflict had ingeroepen en er een termijn van 120 dagen verliep, op haar beurt een belangenconflict ingeleid? De Senaat had immers in het eerste advies aangegeven dat tegen 15 juli een oplossing moest worden gezocht. Hiermee werd verwezen naar het voorstel van bijzondere wet, waarvan de memorie van toelichting onder meer vermeldt dat tegen 15 juli er ook een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde moest komen.

De PS wil gewoon het parlement gebruiken zoals het haar uitkomt; zo kennen we die partij.

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - Ik hoor de heer Monfils zeggen dat de Raad van State opmerkingen heeft gemaakt. Dat klopt. Ik heb het advies van de Raad van State zeer aandachtig gelezen en ik denk dat we in de commissie zeer vlug een antwoord op die opmerkingen kunnen geven. Zo ingewikkeld is dat niet. Tenzij men zich natuurlijk niet aan het gegeven woord wil houden en bepaalde personen of partijen de handtekening die ze onder de eerste Octopusvoorstellen hebben gezet, vandaag willen terugtrekken.

In verband met het belangenconflict kijk ik recht voor me naar de CD&V-N-VA-fractie, die in de commissie, in de Kamer, in het Vlaams Parlement, al verschillende keren heeft gezegd dat ze dit dossier op geen enkele manier wenst te vertragen, dat ze de parlementaire werkzaamheden ten volle wil benutten om het zo vlug mogelijk te realiseren. Ik kijk hen recht in de ogen, maar op één uitzondering na proberen ze allemaal mijn blik te ontwijken. Wij wensen dit dossier volgende week te behandelen. Dat is mogelijk, er rijst geen enkel probleem. Ik nodig iedereen uit de belangenconflicten die we al hebben behandeld, tekstueel te vergelijken met het belangenconflict waar we nu voor staan. De behandeling van dit belangenconflict zal volgens mij de onderhandelingen een stuk vergemakkelijken.

M. Philippe Mahoux (PS). - Pour éviter toute mauvaise interprétation et donc une éventuelle déformation de mes propos, je tiens à apporter quelques précisions.

Tout d'abord, nous ne sommes pas encore le 15 juillet.

Ensuite, il n'est pas question de stériliser le travail du parlement. En effet, nous avons précisément décidé qu'au cours de la semaine à venir, tous les textes d'initiative parlementaire seraient traités par notre assemblée, ce qui constitue un élément très positif.

Enfin, concernant les délais, si je ne m'abuse, monsieur le président, vous venez de recevoir un « constat de non-conciliation » entre une assemblée qui a voté un texte et une assemblée qui conteste celui-ci. Pour le reste, le Sénat est toujours dans les délais. C'est cela que j'ai voulu exprimer.

M. le président. - En effet, le président de la Chambre des représentants m'a transmis la motion adoptée par la Commission communautaire française le 9 mai 2008 et par laquelle elle considère qu'elle risque d'être lésée gravement par les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de BHV.

Une concertation entre une délégation de la Chambre des représentants et une délégation de l'Assemblée communautaire française a eu lieu le 18 juin.

Étant donné que cette concertation n'a pas abouti à une solution, ce conflit d'intérêts est donc porté devant le Sénat, en application de l'article 32, paragraphe 1er.

Au-delà de ce qui précède, j'ai pris note des demandes formulées par MM. Van Hauthem et Lambert ainsi que des autres observations. Comme vous le savez, l'ordre du jour de la semaine prochaine est assez chargé. J'examinerai ces demandes et tenterai d'y apporter une réponse conforme au règlement.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het reglement zegt niets over de opschorting van termijnen. In de praktijk schort het reces die termijnen wel op. Ik vraag dat daar uitsluitsel over komt vóór de Senaat in reces gaat. Dat is niet het reglement, dat is de wet.

De voorzitter. - Dat is uw vraag, mijnheer Van Hauthem, en die heeft iedereen goed begrepen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Maar uw antwoord is absoluut niet duidelijk. We zullen daar volgende week op terugkomen.

De voorzitter. - Iedereen weet ook dat er volgende week een verklaring van de regering komt en dat op het ogenblik onderhandelingen bezig zijn.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - En dan?

De voorzitter. - Dat is een element dat meetelt.

Ik heb uw vraag gehoord. (Protest van de heer Van Hauthem.)

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - Laten we ernstig blijven. In hoofdstuk 6 van het reglement van de Senaat, over de regeling van de werkzaamheden, staat onder punt 5: `De voorzitter legt de regeling van de werkzaamheden, opgemaakt door het Bureau, aan de Senaat ter goedkeuring voor. In geval van betwisting spreekt de Senaat zich uit, na een spreker vóór en een spreker tegen te hebben gehoord, die ieder ten hoogste drie minuten spreektijd krijgen.' Ik betwist nu de voorgelegde regeling van de werkzaamheden en ik wens dat de Senaat zich daarover uitspreekt. Ik heb het reglement aan mijn kant.

M. le président. - J'ai bien entendu votre demande.

En tant que président du Sénat et de la commission, je ferai ce qu'il y a lieu de faire, en tenant compte de la situation politique, dans le respect du règlement.