4-38

4-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «euthanasie en de voorafgaande verklaring» (nr. 4-408)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het toenemen van de uitgaven in de ziekteverzekering» (nr. 4-410)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patiënten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname» (nr. 4-411)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken» (nr. 4-416)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande discriminatie van kinderen uit polygamie» (nr. 4-418)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Landsverdediging over «de activiteiten van het bedrijf MECAR op het terrein van kamp Elsenborn» (nr. 4-405)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket» (nr. 4-412)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding over «het misbruik van gezag van sommige gerechtsdeurwaarders wat het minnelijk invorderen van schulden betreft» (nr. 4-406)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de hongersnood in Ethiopië» (nr. 4-415)

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt (Stuk 4-127) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend (Stuk 4-844) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de nieuwe aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding» (nr. 4-409)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden» (nr. 4-404)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden» (nr. 4-407)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het migratie- en asielbeleid» (nr. 4-414)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «honger- en dorststakingen en de beloftes van de regering inzake regularisatie» (nr. 4-413)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «kinderen zonder papieren» (nr. 4-417)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-845) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-846)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-845) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-846)

Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (van de heer Philippe Monfils, Stuk 4-114)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (van mevrouw Margriet Hermans c.s., Stuk 4-842)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-793)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt (Stuk 4-127) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de Dienst voor alimentatievorderingen» (nr. 4-411)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «het gebrek aan plaats voor mentaal gehandicapte personen in gespecialiseerde instellingen» (nr. 4-409)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het onrechtmatig aanschaffen van geneesmiddelen in het buitenland» (nr. 4-426)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de controles van wagens met een radardetector» (nr. 4-423)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de malaise bij de Belgische Moslimexecutieve» (nr. 4-422)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Landsverdediging over «de Europese Mars van Herdenking en Vriendschap» (nr. 4-410)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de minister van Landsverdediging en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de Single European Sky-regelgeving» (nr. 4-427)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de zakgeldkaart voor minderjarigen» (nr. 4-405)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties» (nr. 4-406)

Vraag om uitleg van de heer Richard Fournaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de transparantie en de communicatie binnen en buiten de NMBS en de enquête over het treinverkeer» (nr. 4-424)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de asielaanvragen van het jaar 2007» (nr. 4-416)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocatie
Boodschap van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen