4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen» (nr. 4-390)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Binnenkort viert de Vlaamse Gemeenschap opnieuw de Vlaamse feestdag. Voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap, provincies en gemeenten is dat een betaalde feestdag, voor vele andere werknemers in Vlaanderen helaas een werkdag als een andere.

Tijdens de vorming van de regering werd veel gesproken over de toekenning van een wettelijke feestdag aan de gemeenschappen. De oranjeblauwe onderhandelaars hadden hierover al een principeakkoord bereikt.

De Vlaamse Gemeenschap viert haar feestdag op 11 juli, de herdenking van de Guldensporenslag in 1302. De Franse Gemeenschap feest op 27 september naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van de Belgische patriotten op de Hollandse troepen in 1830. Graag had ik van de minister vernomen welke stappen zijn ondernomen om deze feestdagen als wettelijke feestdagen te erkennen.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Milquet.

De wet van 4 januari 1974 bepaalt de tien feestdagen die de werknemers van de privésector genieten.

De bedoeling van een nationale wetgeving is, in principe, aan dezelfde voorwaarden voor alle werknemers binnen een bepaald toepassingsgebied geldig te zijn.

De mogelijkheid voor de deelstaten alsook voor de gemeenten en de provincies om de feestdagen te bepalen waarvan hun eigen personeel geniet, draagt bij tot de inachtneming van de bevoegdheden van elk gezagsniveau. Het gaat eveneens om een vorm van respect voor de culturele gemeenschappen.

In de privésector kunnen sociale partners zonder problemen een collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten waardoor een extra feestdag wordt toegekend. Deze zou op 11 juli, 27 september of 15 november kunnen vallen (bijvoorbeeld, paritair comité nummer 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek - CAO van 14 mei 2003 betreffende de vakantie, klein verlet en regionale verlofdagen).

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor het antwoord. Het voldoet evenwel niet helemaal, daar bij de regeringsvorming van oranjeblauw werd gezegd dat de overheid deze feestdagen zou opleggen of minstens stimuleren. Nu hoor ik daar niets meer over. Ik heb de indruk dat deze zaak van de agenda is verdwenen, wat ik ten zeerste betreur.