4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde financiering van de niet-commerciŽle bloedbankenĽ (nr. 4-401)

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - De Senaat buigt zich momenteel over het omzetten in Belgisch recht van de Europese richtlijn met betrekking tot cellen en weefsels. Gisteren nog bleek in commissie hoeveel onduidelijkheid nog moet worden weggewerkt. Willen we iedereen helpen, ongeacht de financiŽle situatie van de betrokkene, dan moeten de bloedbanken betaalbaar zijn. Naast de publieke banken, waarbij de overheid instaat voor de bewaring van navelstrengbloed en in de toekomst misschien ook van andere cellen en weefsels, zijn er ook commerciŽle bloedbanken, die soms minder lovenswaardige oogmerken hebben en die we dan ook proberen te verbieden.

Ik had graag vernomen of de minister ondubbelzinnig kiest voor de publieke banken en of ze daartoe middelen heeft opgenomen in het kankerplan. Aangezien we de voorkeur geven aan overheidsinitiatieven, rijst de vraag wie voor de financiering daarvan zal instaan. Privťbanken verzekeren hun financiering via de geboortepremie die ze afpakken van de moeder. Publieke banken moeten een andere vorm van financiering zoeken.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik ben het uiteraard eens met de spreker dat voor de donatie, verkrijging, bewaring, toewijzing en aflevering van navelstrengbloed niet- commerciŽle initiatieven de voorkeur verdienen.

De stamcellen afkomstig uit navelstrengbloed vallen onder de toepassing van Europese Richtlijn 2004/23. Zoals bekend, is momenteel in de senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden een wetsvoorstel in behandeling dat de omzetting van de Europese Richtlijn in Belgisch recht regelt. In het voorstel ingediend door de senatoren Vankrunkelsven, Mahoux, Beke, Defraigne en Delvaux, is opgenomen dat de donor noch enige andere persoon die een band heeft met de donor, een materieel voordeel kan genieten bij een donatie. Het voorstel bepaalt ook dat de handelingen in een bank voor menselijk lichaamsmateriaal geen winstoogmerk mogen hebben.

Actiepunt 17 van het federaal kankerplan voorziet in een structurele financiering vanaf 1 januari 2009 voor banken voor navelstrengbloed en voor banken voor hematopoietische stamcellen, die specifieke omstandigheden vereisen inzake infrastructuur, kwaliteitscontrole, conservering en opslag, en uitgifte.

Om voor de financiering in aanmerking te komen, moeten de banken voor hematopoietische stamcellen een erkenning hebben van het European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Registry, of een valabele aanvraag daartoe hebben ingediend. Voor navelstrengbloedbanken is een erkenning door Netcord een financieringsvoorwaarde.

Er wordt voorzien in de financiering van de arts-beheerder van de bank, het technisch personeel, een kwaliteitscoŲrdinator en de gegevensbeheerder.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zal binnenkort een circulaire met informatie ter zake richten aan de ziekenhuisbeheerders en de hoofdgeneesheren.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Na vele jaren van grote inspanningen door experts en mensen die in de zaak geloofden, is de financiŽle erkenning bijzonder goed nieuws. Dat betekent ook dat de minister kiest voor overheidsbanken en ik hoop dat die keuze volgende week in de commissie even duidelijk zal zijn. Ik hoop dus dat we daar ondubbelzinnig kunnen kiezen voor wat de minister wil financieren. Dat lijkt me de enige weg om in de toekomst iedereen die het nodig heeft, te kunnen helpen.