4-36

4-36

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de mogelijke RSZ-fraude bij de Fondsen voor bestaanszekerheid voor de houthandel en de zagerijen» (nr. 4-382)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de machtiging die treinbegeleiders moet worden verleend om een antiagressiespray te dragen» (nr. 4-377)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de liberalisering van de postmarkt» (nr. 4-386)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke implicaties van het auditrapport `Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures' van de Amerikaanse luchtmacht» (nr. 4-387)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «het recente onderzoek naar het cocaïnegebruik in ons land» (nr. 4-383)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de overschreden quota voor preventieve inplanting van pacemakers-defribillators (ICD)» (nr. 4-381)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de inlichtingendiensten en het islamextremisme» (nr. 4-388)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de herinvoering van het snelrecht» (nr. 4-376)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de evaluatie van de situatie in de Bulgaarse weeshuizen» (nr. 4-380)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de federale inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen en personen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren» (nr. 4-385)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het statuut van slachtoffer van mensenhandel» (nr. 4-378)
Mondelinge vraag van de heer Filip Anthuenis aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «het gebruik van de fondsen voor vrijwillige terugkeer van asielzoekers (REAB)» (nr. 4-390)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (van de heren Hugo Vandenberghe en Luc Van den Brande, Stuk 4-12)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 4-760)

Stemmingen

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (van de heren Hugo Vandenberghe en Luc Van den Brande, Stuk 4-12)

Regeling van de werkzaamheden

Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 4-760)

Uitslag van de geheime stemming

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten; (Stuk 4-119) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-20)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-139)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-139) (aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-139) (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet)

Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-594)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe (Stuk 4-817)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten; (Stuk 4-119) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-20)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-139) (aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-139) (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-594)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe (Stuk 4-817)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel» (nr. 4-384)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de hongerstakers in de Begijnhofkerk» (nr. 4-389)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het schoolvervoer en de verplichting om schoolbussen uit te rusten met veiligheidsgordels» (nr. 4-361)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de stijging van het aantal verkeersdoden» (nr. 4-379)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de Belgiëroute» (nr. 4-361)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de klantvriendelijkheid van de politie» (nr. 4-389)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «fietsboetes» (nr. 4-380)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten» (nr. 4-383)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van de gsm» (nr. 4-385)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «palliatieve zorg voor kinderen» (nr. 4-379)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetalingsmodaliteiten van clopidogrel» (nr. 4-388)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de oplichting met bankkaarten» (nr. 4-386)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de fitnesscentra» (nr. 4-387)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders» (nr. 4-384)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de sluiting van de Belgische consulaten te Bukavu en Lubumbashi» (nr. 4-377)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Parket-generaal
Hoge Raad voor de Justitie