4-842/3

4-842/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

8 JULI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES TINDEMANS EN ZRIHEN


I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW HERMANS, AUTEUR VAN HET VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Met dit voorstel van resolutie wordt beoogd om de problematiek van de terdoodveroordelingen en executies van minderjarigen in Iran onder de aandacht te brengen. Immers, in Iran worden minderjarigen die als criminelen worden aanzien, nog altijd geëxecuteerd. Dit is des te bedenkelijker aangezien ook voor holebi-geaardheid de doodstraf kan worden uitgesproken.

Iran is toegetreden tot een aantal verdragen en verklaringen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de rechten van het kind, die executies van minderjarigen en van personen die misdaden begingen toen zij nog minderjarig waren, uitdrukkelijk verbieden.

Mevrouw Hermans onderstreept ten slotte de hoogdringendheid van dit voorstel van resolutie door te wijzen op het feit dat thans een aantal minderjarigen in Iran veroordeeld zijn en wachten op executie.

II. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Schelfhout heeft bedenkingen bij de terminologie van het voorstel van resolutie, waarbij de minderjarigen die de doodstraf riskeren, steevast worden beschreven als « criminele » jongeren. De bedoeling was wellicht aan te geven dat feiten als ontucht en homosexualiteit in Iran ook als crimineel gedrag worden omschreven.

III. BESPREKING VAN DE AMENDEMENTEN

A. Considerans

Mevrouw Schelfhout c.s. dienen het amendement nr. 3 in dat er toe strekt in de considerans een nieuw punt in te voegen waarin wordt vermeld dat er onder de Iraanse (criminele) jongeren ook personen zijn die veroordeeld werden voor overspel en ontucht waarvoor onmenselijke straffen als doodstraf door steniging, gelden.

Mevrouw Schelfhout c.s. dienen vervolgens het amendement nr. 4 in dat eveneens een nieuw punt wil invoegen, luidende : « Overwegende dat jongeren worden vervolgd, veroordeeld en geëxecuteerd omwille van hun politieke en godsdienstige overtuiging ».

Mevrouw Schelfhout legt uit dat begin 2008 de Iraanse president een wetsvoorstel heeft ingediend waardoor geloofsafval voortaan ook strafrechtelijk wordt vervolgd met de doodstraf als zwaarste sanctie. Elkeen die deze wet waar ook ter wereld overtreedt, kan in Iran de doodstraf krijgen.

Mevrouw Temmerman c.s. dienen het amendement nr. 1 in dat het volgende punt wil invoegen in de considerans :

« Gelet op het feit dat niet alleen in Iran, maar ook in andere landen (zoals Saoedi-Arabië en Jemen) nog steeds minderjarigen ter dood worden veroordeeld en geëxecuteerd, hetzij mensen voor feiten die zij gepleegd hebben op minderjarige leeftijd ».

Volgens mevrouw Temmerman mag de regering zich niet beperken in haar actie tegen Iran alleen, maar dient zich actief in te zetten tegen de executie van minderjarigen of mensen die feiten pleegden op minderjarige leeftijd, wereldwijd.

Mevrouw Hermans onderstreept dat het inderdaad aangewezen is om ook naar andere landen te verwijzen waar dergelijke praktijken voorkomen, met name naar Saoedi-Arabië en Yemen.

B. Dispositief

Mevrouw Schelfhout c.s. dienen het amendement nr. 5 in om aan de regering te vragen er de nadruk op te leggen bij de Iraanse regering dat de terdoodveroordelingen van minderjarigen in strijd zijn met het ICCPR en het CRC die nochtans door hun land werden geratificeerd.

Mevrouw Schelfhout c.s. dienen het amendement nr. 6 in. Dit amendement wil de regering ertoe aanzetten de Iraanse overheden te doen afzien van bestraffing van overspel.

Mevrouw Temmerman c.s. dienen het amendement nr. 2 in om de regering ertoe aan te zetten deze praktijken te veroordelen, niet alleen in Iran maar ook in andere landen waar ze plaats grijpen.

IV. STEMMINGEN

De amendementen nrs 1 tot 6 worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden. Het voorstel van resolutie, aldus geamendeerd, wordt eveneens eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Elke TINDEMANS. Olga ZRIHEN. Marleen TEMMERMAN.

Tekst aangenomen door de commissie (zie stuk Senaat, nr. 4-842/4 - 2007/2008)