4-32

4-32

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «de illegale vluchtelingen in het station van Oostende» (nr. 4-316);

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - De afgelopen weken worden de arbeiders van het station te Oostende geregeld geconfronteerd met illegale vluchtelingen die zich verstoppen in en rond de treinen. Niet zelden ontdekken de mensen, die 's avonds de treinen reinigen, illegalen die op de sporen lopen. Soms verschuilen ze zich onder de treinen of in de onmiddellijke omgeving van de sporen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor die illegalen, voor de arbeiders en voor de NMBS-medewerkers. Zo legden de arbeiders enkele weken geleden spontaan het werk neer na een incident waarbij een groep illegalen werd ontdekt en een van hen blindelings over de sporen liep. Een naderende trein diende bruusk te remmen. De situatie is stilaan onhoudbaar geworden.

Welke maatregelen plant de minister om het station van Oostende beter te beveiligen, meer bepaald de zone waar de treinen gevormd worden en de zone waar de treinen gereinigd worden?

Kan er extra toezicht worden georganiseerd tijdens de avond- en nachturen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord.

De toevloed van illegalen aan de Belgische kust om uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken is een bekend fenomeen. Beurtelings worden vooral de Scheepvaartpolitie van Zeebrugge en die van Oostende hiermee geconfronteerd. Momenteel is de toestand in Zeebrugge beheersbaar. Oostende daarentegen wordt opnieuw geconfronteerd met een niet aflatende groep illegale vreemdelingen. Het probleem in Oostende is niet het aantal illegale vreemdelingen, maar wel dat het steeds gaat om een groep recidivisten. Deze groep zorgt voor overlast in de stad en op de terreinen van de NMBS. Ondanks de veelvuldige inspanningen van de politiediensten om via controles en gerichte acties zoals Breeze en Beaufort de oversteek te ontraden, blijft deze groep recidivisten pogen om via Oostende het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

In de maand maart werden 257 personen in Oostende onderschept, voornamelijk personen die de Algerijnse, Indiase en Palestijnse nationaliteit bezitten.

De minister van Migratie- en Asielbeleid verzekert dat de dienst Vreemdelingenzaken in nauw contact staat met de plaatselijke politiediensten en met het parket om de ontrading van deze illegale oversteek naar het Verenigd Koninkrijk verder te zetten. Bovendien heeft de dienst Vreemdelingenzaken twee multidisciplinaire vergaderingen georganiseerd met de belangrijkste nationale en internationale partners - lokale politie, federale politie, vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Frontex - om een regionale oplossing voor dit probleem te zoeken. Doel is te komen tot een gezamenlijk project in de strijd tegen de illegale transitstromen.

Wegens de aanzienlijke toename van illegale vluchtelingen in het station van Oostende worden, organiseert de veiligheidsdienst Securail van de Corporate Security Service van de NMBS-Holding vooral 's nachts regelmatige toezichtsrondes.

Naar aanleiding van het incident in de nacht van 6 op 7 mei 2008, waarbij een rangeertrein een noodremmanoeuvre heeft moeten uitvoeren voor illegale vluchtelingen die de sporen overstaken, werden voor de zone waar de treinen worden gevormd en gereinigd, bijkomende maatregelen genomen in samenspraak met de betrokken partners.

De Corporate Security Service zet dagelijks van 22 uur tot 6 uur twee agenten van een privébewakingsfirma in. Het contract met de betrokken firma wordt wekelijks geëvalueerd en wordt telkens met een week verlengd.

De veiligheidsdienst Securail en de spoorwegpolitie voeren regelmatige toezichtrondes uit in het station van Oostende en op de bijbehorende spoorwegsites.

De lokale politie van Oostende heeft aan het betrokken Communicatie & Informatiecentrum van de federale politie gevraagd om oproepen voor het station van Oostende prioritair te behandelen. Omdat de lokale politie niet vertrouwd is met het spoorwegdomein werden hen hiervoor de nodige plannen en procedures ter beschikking gesteld.

In afwachting van een definitieve afsluiting van de zone, werd over een afstand van vijfhonderd meter een tijdelijke afsluiting, type Anti Climb, van Heras geplaatst met high security-klemmen en uittilbeveiliging.

De Corporate Security Service heeft met het oog op een betere technische beveiliging van de site een risicoanalyse uitgevoerd. Die risicoanalyse zal resulteren in een aantal voorstellen met betrekking tot een definitieve en degelijke afsluiting van de betrokken spoorwegsites.