4-30

4-30

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde vestigingswet voor apothekersĽ (nr. 4-306)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - De vestiging van de apothekers wordt geregeld in een koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.

Artikel 1, ß5bis, van dit koninklijk besluit bepaalt dat een apotheek slechts in aanmerking komt voor overbrenging naar een andere locatie indien ze ten minste vijf jaar vergund is voor de plaats waar ze gevestigd is, behoudens in geval van overmacht.

De Raad van State interpreteert het begrip `overmacht' vrij rigide. Om die reden zou het begrip `overmacht' in een ontwerp van wijziging van het koninklijk besluit worden vervangen door het begrip `dwingende reden'.

De teksten die het ontwerpbesluit wijzigen, zouden klaar zijn en op 17 januari zijn goedgekeurd door de beroepsfederaties APB en OPHACO.

Daarnaast voorziet de vestigingswet in de oprichting van een vestigingscommissie dat als administratief orgaan de aanvragen tot vestiging, fusie of overbrenging beoordeelt en hierover een advies uitbrengt aan de bevoegde minister. Thans blijkt die vestigingscommissie echter niet meer te zijn samengesteld.

1. Wat is de stand van zaken betreffende het ontwerpbesluit? Wanneer mag het wijzigend koninklijk besluit worden verwacht?

2. Kan de minister bevestigen dat de vestigingscommissie niet meer is samengesteld? Wat is de reden hiervoor? Wanneer wordt de commissie opnieuw samengesteld? Wie is momenteel bevoegd om de taken van de commissie op zich te nemen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van minister van Sociale zaken Onkelinx.

We zijn bijna rond met de verbeteringen aan het ontwerp van besluit als gevolg van het advies van de Raad van State en dat van de beroepsorganisaties. Het besluit zal dus binnenkort kunnen worden bekendgemaakt.

Voor wat de werking van de vestigingscommissie betreft, is uw informatie niet helemaal correct. Momenteel werkt de commissie nog onder haar vorige samenstelling om de continuÔteit van de openbare dienst te garanderen.

Betreffende de ingediende kandidaturen voor de hernieuwde commissie heb ik het advies gevraagd aan mijn collega, de minister van Justitie, maar nog steeds geen antwoord gekregen.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Wat moet in verband met de bekendmaking van het besluit worden verstaan onder `binnenkort'?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Dat kan ik helaas niet zeggen. Wat de commissie betreft, die is samengesteld uit magistraten, die worden voorgesteld door de minister van Justitie. Zolang die daarover geen informatie geeft, kan de minister van Sociale zaken ook niets zeggen.