4-29

4-29

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-127)

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais justifier le vote de mon groupe.

Nous voterons en faveur de cette proposition de loi qui vise à simplifier la procédure. Nous avons évidemment été particulièrement attentifs au maintien des droits des conjoints, des héritiers et des créanciers, lesquels peuvent être publics ou privés. Nous avons, tout au long du débat en commission, insisté pour que ces garanties soient maintenues, et cela par le biais d'un acte notarié, sans qu'il faille passer par le tribunal. Il ressort des débats que les garanties sont identiques, raison pour laquelle nous voterons en faveur de cette proposition.

De voorzitter. - Wij gaan over tot de stemming.

Stemming 3

Aanwezig: 56
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De voorzitter. - Het woord is aan mevrouw Vanlerberghe om haar onthouding toe te lichten.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Mijnheer de voorzitter, u zei daarnet dat ik akkoord ging met de gang van zaken in het Bureau. Ik heb twee vragen gesteld, maar ik heb niet gezegd dat ik akkoord ging. De juristen hebben uitleg gegeven, maar de nota van een drietal bladzijden staat vol tegenstellingen. Bij alle precedenten werd gestemd in plenaire vergadering, ook over de amendementen. Op mijn twee vragen werd een juridische uitleg gegeven, die niet klopt. Ik heb na het Bureau overleg gepleegd met mijn fractie en iedereen was van mening dat deze gang van zaken onaanvaardbaar is. Als wij amendementen indienen, moet daarover worden gestemd. We weten wel dat onze amendementen het niet zullen halen, maar er moet op zijn minst over worden gestemd.

Het is al de tweede keer dat dit gebeurt. Bij het begin van de plenaire vergadering heb ik een formele vraag gesteld over de werkgroep dotaties. De voorzitter heeft me geantwoord dat hij dat wel eens zal bespreken, dus wij dachten nog te kunnen wachten tot de volgende plenaire vergadering.

Het gaat echter van kwaad tot erger: we mogen niet eens meer vragen dat er wordt gestemd over onze voorstellen, want ik ging zogezegd akkoord in het Bureau. Het is niet omdat ik twee vragen heb gesteld en daarna heb gezwegen, dat ik akkoord ga. Na het Bureau heb ik in mijn fractie de discussie gevoerd en we hebben zelfs een bijkomend amendement ingediend.

De voorzitter. - U hebt gelijk, mevrouw Vanlerberghe. Ik wou er enkel op wijzen dat u het standpunt van het Bureau kende.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Dat is zo, maar dat wil niet zeggen dat ik ermee akkoord ga.

De voorzitter. - Inderdaad, maar u was bij de bespreking aanwezig en dus was u wel degelijk op de hoogte van het standpunt van het Bureau. De meerderheid van de aanwezigen ging akkoord om het juridisch advies te volgen.

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - Mijnheer de voorzitter, ik was inderdaad verhinderd. Ik kon niet op het Bureau aanwezig zijn omdat betogingen rond de neutrale zone mij, net als andere collega's, belet hebben tijdig in het Parlement aan te komen. Dat neemt evenwel niet weg dat ik het juridische advies zeer grondig heb gelezen. Met dat advies kun je het eens zijn of niet. Ik ben het er niet mee eens.

Laten we echter de gedachteoefening maken dat ik het er wel mee eens zou zijn, dan nog heb ik het recht een amendement in te dienen. Samen met collega Van Nieuwkerke heb ik dat vandaag dan ook gedaan en met toepassing van het juridische advies van de diensten dient daarover wel degelijk te worden gestemd. Het Bureau heeft dat juridische advies aanvaard en ik moet me bij die beslissing neerleggen, ook al ben ik het er niet mee eens. Met mijn amendement wens ik dat advies aan te vullen.

Ik citeer uit het juridische advies punt 3.3.2 `Uit de schaarse precedenten blijkt dat er bij de behandeling van belangenconflicten slechts amendementen kunnen worden ingediend op het "eindproduct" van de commissie als die een voorstel van tekst - in casu een voorstel van gemotiveerd advies - formuleert.'

Ik neem dus aan dat er nu een voorstel van tekst voorhanden is.

Mme Christine Defraigne (MR). - On l'a même déjà votée !

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - Nu er een eindproduct is, heb ik volgens het juridische advies het recht om daarop een amendement in te dienen.

Verder lees ik `In het hiervoor vermelde precedent werd in de Kamer beslist dat die regel ook geldt wanneer een amendement voorstelt het voorgestelde advies te vervangen door het volstrekt tegengestelde advies. ... (men stemt dan over de besluiten van de commissie).'

Indien ik vandaag alleen mijn oorspronkelijk amendement om een volledig tegengesteld advies uit te brengen opnieuw had ingediend, dan zou ik de benadering van de voorzitter kunnen volgen in het licht van de beslissing van het Bureau dat ik ten onrechte de stemming zou vragen. Ik ben het er niet mee eens, maar tot daar nog aan toe. Ik heb echter een ander amendement ingediend, waarmee aan het advies een zinnetje wordt toegevoegd dat luidt als volgt: `... omdat de Senaat van oordeel is dat het belangenconflict ten onrechte werd ingeroepen.'

Dat een fractie of verschillende fracties, koste wat het kost, willen vermijden zich te moeten uitspreken over de vraag of het Vlaams Parlement al dan niet correct heeft gehandeld, volstaat blijkbaar voor de Senaat om een interpretatie van het Reglement of van het advies aan het Bureau voor te staan die niet correct is. Ik heb het recht om een amendement in te dienen en ik heb daarvoor verwezen naar het precedent in de kwestie BHV, waarbij ik een amendement op een belangenconflict heb ingediend, waarover terecht gestemd is.

Dat het amendement is verworpen, doet daaraan niets af. Men heeft echter kleur moeten bekennen, iets wat men vandaag blijkbaar niet wil doen. Sommige fracties wensen geen kleur te bekennen. Ze hangen wel de grote Vlaamse Leeuw uit in het Vlaams Parlement, maar hier zijn het niet meer dan papieren tijgers.

Mijnheer de voorzitter, indien het de bedoeling is om de democratie te verkrachten en de oppositie monddood te maken, zou u beter een voorbeeld nemen aan het optreden van de Kamervoorzitter van voor twee weken en de zittingen gewoon opschorten en geen vergaderingen meer laten doorgaan.

De voorzitter. - Mijnheer Lambert, ik heb respect voor uw politieke standpunt en ik kan begrijpen dat u met de andere partijen de strijd aanbindt. Toch is het logisch dat er eerst over het advies van de commissie wordt gestemd en dat men daarna, als het advies niet wordt gevolgd, de amendementen behandelt. De dienst Juridische Zaken heeft daarover een advies van drie bladzijden uitgebracht. Dat advies is de logica zelve en de meerderheid van de Senaat is het daarmee eens. U bent blijkbaar een andere mening toegedaan, mijnheer Lambert, en dat is uw recht.

De heer Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro). - Mijnheer de voorzitter, u zet de democratie buitenspel! (Samenspraken)