4-29

4-29

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Werkgroep `Dotaties'

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «gelijke kansen voor holebi's» (nr. 4-293)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de gevolgen van de intrekking van de exportlicentie van een munitiefabriek in Tanzania» (nr. 4-302)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Landsverdediging over «hulp in het kader van de aardbeving in China» (nr. 4-292)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hernieuwing van de identiteitskaarten» (nr. 4-289)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de hulpdiensten en de hulpverleningszones» (nr. 4-291)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de private bewakingsondernemingen» (nr. 4-294)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Belgische standpunt inzake de herziening van de Overeenkomst van 28 mei 1959 tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie» (nr. 4-295)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Belgische hulpverlening na de natuurramp in Birma (Myanmar)» (nr. 4-296)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Belgische samenwerking in Bolivia» (nr. 4-288)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de regularisatie van overtallige kandidaat-artsen» (nr. 4-300)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de brand in de seinkast van het station Brussel-Noord» (nr. 4-297)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de resultaten van de externe audit van de NMBS» (nr. 4-301)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-11)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-127)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-502)

Bespreking

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - nr. 1 tot 6) (Stuk 4-643)

Bespreking

Stemmingen

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - nr. 1 tot 6) (Stuk 4-643)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-11)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-127)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-502)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiënten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering» (nr. 4-290)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën over «het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in België» (nr. 4-279)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de accijnzen op tabak» (nr. 4-292)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers» (nr. 4-291)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven» (nr. 4-294)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan artsen op spoedafdelingen» (nr. 4-277)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen» (nr. 4-276)

Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de problematiek van het statuut van de zorgkundige» (nr. 4-286)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het geïntegreerde actieplan en het preventieve optreden» (nr. 4-300)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkenning van apothekersassistenten» (nr. 4-295)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de sluiting van postkantoren» (nr. 4-299)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques» (nr. 4-274)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra» (nr. 4-298)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-297)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Klimaat en Energie over «de definiëring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan» (nr. 4-287)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms» (nr. 4-288)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «het toekennen van pleegverlof» (nr. 4-289).

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Auditoraat-generaal
Rechtbank van eerste aanleg
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Economische Overheidsbedrijven - Infrabel
NMBS
NMBS Holding