4-28

4-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg» (nr. 4-271)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Onlangs bezocht ik enkele centra voor technische keuring van voertuigen. Uit cijfers die ik daar ontving, blijkt dat ongeveer 10% van alle voertuigen zonder geldig keuringsbewijs in het verkeer rijdt. Dat is een onrustwekkend gegeven. De verkeersveiligheid van bestuurders en andere weggebruikers komen daardoor ernstig in het gedrang, om nog te zwijgen over de milieuschade. Er rijdt immers wat rond op onze wegen!

Controle op de geldigheid van het keuringsbewijs is moeilijk en gebeurt in de realiteit meestal in de rand van een algemene controle op drankmisbruik of snelheid of na een ongeval waardoor de papieren van het voertuig worden gecontroleerd.

Overweegt de staatssecretaris de invoering van een sticker met geldigheid van technische keuring, die verplicht op het voertuig moet worden aangebracht? Dat is nu al zo in andere Europese landen.

Soortgelijke sticker bestaat nu al voor aanhangwagens en vrachtwagens en biedt een dubbel voordeel: de gebruiker wordt visueel geconfronteerd met de vervaldag van de technische keuring en de controlerende diensten kunnen in één oogopslag zien of het voertuig nog in orde is.

Welke maatregelen overweegt de staatssecretaris om het aantal wagens zonder geldige keuring te verminderen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Schouppe.

Er wordt al lang gesproken over de invoering van een autokeuringsvignet. Op dit ogenblik overweeg ik niet om dat te doen.

Aan de ene kant geloof ik wel in het ontradende karakter van een duidelijk zichtbaar vignet op de voorruit dat gemakkelijk kan worden gecontroleerd. Aan de andere kant heb ik vragen bij de verhouding tussen kosten en baten van een dergelijke operatie, aangezien heel het voertuigenpark met een vignet moet worden uitgerust om te achterhalen wie niet naar de autokeuring is geweest. De kosten zullen uiteindelijk worden verhaald op de bestuurders, terwijl het niet zeker is dat er minder niet-gekeurde voertuigen zullen rondrijden.

Wagens zullen in elk geval op de aanwezigheid van een vignet en op de geldigheid ervan moeten worden gecontroleerd. De vraag is of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Bij een wegcontrole kan evengoed het keuringsbewijs worden opgevraagd.

De vergelijking met vrachtwagens en aanhangwagens gaat niet op, omdat die voertuigen van bij de ingebruikname aan een periodieke controle zijn onderworpen terwijl personenwagens pas na vier jaar of later moeten worden gekeurd.

Bij wegcontroles wordt in de regel het keuringsbewijs gevraagd. Het is zeer de vraag of het keuringsvignet de pakkans verhoogt.

Als een voertuig niet op tijd bij de autokeuring wordt aangeboden, wordt de eigenaar ervan opnieuw aangeschreven. Een kleine 20% van de voertuigen wordt immers nog na het verstrijken van de termijn aangeboden. Uiteindelijk wordt 5% van de voertuigen niet gekeurd.

Mijn administratie gaat na welke maatregelen de politie kan nemen tegen niet gekeurde voertuigen.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord.

Toch zal ik op maatregelen blijven aandringen. Vijf procent of één op twintig wagens is ondanks een aanmaning niet in orde. Ik vind dat een zeer hoog percentage.

Ik begrijp niet wat de meerkosten van dat zichtbare stickertje kunnen zijn. Ik zal dat opnieuw bekijken.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Van die 5% wagens rijdt een deel niet meer rond, omdat ze verkocht zijn om uit te voeren.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Uit gegevens van keuringsbedrijven in het Brusselse blijkt dat tot 15% van de wagens niet wordt gekeurd. Dat betekent één op zeven wagens.