4-27

4-27

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 30 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de eerste minister over ęde huidige politieke crisisĽ (nr. 4-270)

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Soms heeft een mens geluk met het onderwerp van een vraag.

Het is niet mijn bedoeling om te verwijzen naar het dossier dat aan de basis van de huidige crisis ligt. Ik geloof immers niet dat alles te reduceren is tot dat ene dossier. Onze vraag aan de eerste minister is dan ook: `Hoelang zal dit land nog worden verlamd, terwijl problemen inzake dalende koopkracht en begroting rijzen?'.

We hebben gisteren in de Kamer vastgesteld dat alles voor bepaalde dossiers moet wijken, terwijl de regering veel meer te doen heeft. Dossiers als de begroting en de koopkracht zijn te belangrijk om een afwachtende houding aan te nemen.

Heeft de regering nog oog voor de andere dossiers?

Welke beslissingen zijn reeds genomen?

Wat is de vooropgestelde timing in `het' dossier? De eerste minister beweert dat het parlement vrij is om initiatieven te nemen, maar ik nodig de heer Leterme uit om onze commissievergaderingen bij te wonen. Hij zal vaststellen dat er geen echt parlementair werk wordt verricht. Er worden alleen hoorzittingen en gedachtewisselingen georganiseerd. Wanneer zullen dus eindelijk beslissingen kunnen worden genomen met betrekking tot de dalende koopkracht, justitie enzovoort? Voor de begroting is enkel de Kamer bevoegd, maar die is vandaag gesloten.

(Protest van mevrouw Lanjri)

De voorzitter. - Niemand mag interrumperen in een mondelinge vraag. Het reglement geldt voor iedereen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Er doen allerlei geruchten de ronde: 8 mei, 19 mei, 15 juni, 15 juli. Ik zou graag de concrete timing vernemen, zodat belangrijke dossiers niet langer op onze behandeling moeten wachten. Alleszins heeft de Senaat het recht te vernemen wanneer aan deze verlamming eindelijk een einde zal worden gemaakt.

De heer Yves Leterme, eerste minister. - De vraag van senator Vanlerberghe verbaast me. Conform de werkverdeling tussen Kamer en Senaat worden bepaalde beleidsdocumenten momenteel in de Kamer besproken. In de begroting bijvoorbeeld worden onder meer met betrekking tot de koopkracht belangrijke maatregelen genomen. Niet alleen wordt het budgettair evenwicht gegarandeerd, maar bovendien wordt de hierdoor beperkte ter beschikking staande marge voor meer dan twee derden toebedeeld aan de versterking van de koopkracht, vooral voor wie dat bovenop de indexering van uitkeringen en lonen het meest nodig heeft, zoals bejaarden, invaliden en chronisch zieken.

In de Kamer zijn de commissiewerkzaamheden beŽindigd en normaal gezien wordt daar volgende week gestemd over een programmawet, die heel wat belangrijke maatregelen omvat, onder meer op sociaal vlak, en over een wetsontwerp houdende diverse bepalingen.

In de Ministerraad van vorige week vrijdag werden met betrekking tot fraudebestrijding niet alleen ronkende verklaringen afgelegd, maar ook effectief maatregelen genomen om dit probleem aan te pakken, wat noodzakelijk is. De bespreking in het parlement van de diverse beleidsnota's loopt eveneens stilaan ten einde. Vandaag nog hebben dienaangaande verscheidene commissies vergaderd.

Dit toont toch wel aan dat de meerderheid bezig is met de problemen van de mensen, ondanks de vaststelling dat de politieke en media-aandacht wordt gemonopoliseerd door een bepaald dossier.

Volledigheidshalve voeg ik er nog aan toe dat het kernkabinet zich vanochtend heeft gebogen over het dossier van de energiesector. Onder meer ter voorbereiding van een overleg dat volgende week zal plaatsvinden, heeft de regering op voorstel van minister Magnette een stand van zaken opgesteld en ons standpunt bepaald. Deze ochtend hebben we ook gesproken over het migratiebeleid en prangende problemen dienaangaande.

Er is dus geen sprake van verlamming of immobilisme, integendeel. Er worden beslissingen genomen, wat onze opdracht is. We blijven ook bereid om te allen tijde verantwoording af te leggen waar het hoort.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - Op de concrete vragen die ik zowel schriftelijk als op de tribune heb gesteld, werd geen antwoord gegeven. We weten dus niets over de vooropgestelde timing.

De eerste minister verklaart dat er geen sprake is van verlamming en dat alles is opgenomen in de begroting. Dat is best mogelijk, maar de beleidsnota's die ons worden voorgelegd stemmen niet overeen met de begroting. Die beleidsnota's hebben financiŽle gevolgen.

Vandaar onze vraag en onze ongerustheid. Misschien voelt de eerste minister zich niet verlamd, maar de koorts in de regering moet toch wel erg hoog zijn als men de Kamer vandaag, in tijden van begroting, programmawet en beleidsnota's, niet samenroept. We kunnen er niet omheen: er zijn grote problemen. En op mijn vraag naar een timing heb ik geen antwoord gekregen.