4-24

4-24

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-435)

Voorstel tot terugzending

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - Het voorstel strekt ertoe burenruzies of problemen tussen buren gemakkelijker te regelen. De heer Swennen heeft op de oorspronkelijke tekst een amendement ingediend dat ertoe strekt de regeling te beperken tot bebouwde en aansluitende percelen. Dat is een goede suggestie. Ik stel dan ook voor om het wetsvoorstel terug naar de commissie te zenden.

De heer Guy Swennen (sp.a-spirit). - Ik ben het daar uiteraard mee eens. Mijn fractie is het volkomen eens met de filosofie achter het wetsvoorstel. Krachtens de oorspronkelijke tekst was de regeling ook van toepassing voor natuurgebieden. Het was uiteraard niet de bedoeling dat landbouwers overhangende takken van dergelijke gebieden zouden snoeien. Om die reden stel ik voor een technische verfijning aan te brengen.

-Tot terugzending wordt besloten.