4-704/1

4-704/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

17 APRIL 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens

(Ingediend door de heer Philippe Mahoux)


TOELICHTING


Door de wet van 11 mei 2007 tot aanvulling van de wapenwet, wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd uranium, is BelgiŽ het eerste land ter wereld dat de vervaardiging, het gebruik, het opslaan, de aankoop, de verkoop, de levering en het vervoer van uraniumwapens verbiedt.

Verarmd uranium is een restproduct dat ontstaat bij het verrijken van uraniumerts, waardoor het kan worden gebruikt in kernwapens en kernreactoren. Net als andere zware metalen is verarmd uranium chemisch giftig. Bovendien straalt het alfadeeltjes uit met een radioactieve halveringstijd van 4,5 miljard jaar. Voor de wapenindustrie heeft het als voordeel dat het compact, brandbaar, goedkoop en ruim beschikbaar is.

Het probleem met verarmd uranium bestaat erin dat het na de gevechten radioactief blijft en dat het blijft doden. Net als antipersoonsmijnen en subminitie kan het moeilijk worden verwijderd. Met als bijkomend nadeel dat het ook nog om een radiologische bom gaat.

De radioactieve en giftige besmetting door verarmd uranium veroorzaakt nog lange tijd na het gewapend conflict kanker, misvormingen bij de geboorte en andere ernstige gezondheidsproblemen.

Na de Kosovo-campagne in 1999 heeft de Raad van Europa zelfs het verbod op de vervaardiging van, de proeven met, het gebruik en de verkoop van wapens met verarmd uranium geŽist om de toekomstige generaties te beschermen.

Het is dan ook logisch dat het verbod op die uraniumwapens de wetgever ertoe aanzet zich uit te spreken tegen de financiering van die wapens. Het is immers niet logisch noch aanvaardbaar toe te laten dat activiteiten die in het buitenland worden toegestaan maar die op ons grondgebied verboden zijn, gefinancierd worden door Belgische financiŽle instellingen.

Die logica lag ook aan de basis van de goedkeuring door ons land van de wet van 20 maart 2007 inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie.

Op dezelfde wijze wil dit wetsvoorstel een verbod invoeren op de financiering van uraniumwapens in de zin van artikel 3, 18ļ, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

De indiener van deze tekst stelt dan ook voor het toepassingsgebied van de bepaling van artikel 8 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, zoals gewijzigd door de wet van 20 maart 2007 inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie uit te breiden tot de uraniumwapens.

Philippe MAHOUX.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 8, derde lid, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, ingevoegd door de wet van 20 maart 2007, worden de woorden ę van antipersoonsmijnen en/of submunitie Ľ vervangen door het zinsdeel ę van antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium Ľ

Art. 3

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

6 maart 2008.

Philippe MAHOUX.